Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE VE SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Çevre sorunları, insanların doğal yaşam alanlarını tahrip etmesiyle ortaya çıkan canlıların yaşamına zarar veren problemlerdir. Doğal kaynaklar hızla tükenmekte ve dünyadaki çevresel koşullar, endişe verici bir hızda bozulmaya devam etmektedir. Günümüzde insanların problemlerle baş edebilmeleri ve problemlere çözüm üretebilmeleri konusunda eğitilmesi önemlidir. Gezegenimizin doğası, kaynakları ve sürdürülebilirliği hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğretmek ve olası çevre sorunlarını fark ederek bunların nasıl çözüleceğini öğrenme süreci de çevre eğitimidir. Okul öncesi öğretmenliği lisans programında 2018 yılından itibaren “Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi” dersi okutulmaktadır. Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimine ve sorunlarına yönelik görüşlerini belirlemek ve çevre sorunlarına ilişkin akademik ve sosyal duyarlılık düzeylerini çeşitli değişilenler açısından incelemektir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapmakta olan iki yüz okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Veriler, “Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi Anketi” adlı ölçek kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama, yüzde ve frekans hesaplaması SPSS paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda; sivil toplum kuruluşuna üye olan öğretmenlerin çevre sorunlarına yönelik sosyal duyarlılıklarının daha yüksek olduğu ve büyük şehirlerde yaşayan öğretmenlerin küçük şehirde yaşayan öğretmenlere göre çevre sorunlarına yönelik sosyal duyarlılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte çevre eğitimi alan okul öncesi öğretmenlerinin akademik duyarlılıklarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar; çevre eğitiminin okul öncesi eğitim kademesinden itibaren verilmesi gerektiğini, etkinliklerde bağımsız ya da grup araştırma projelerini ve alan gezilerini uyguladıklarını ifade etmiştir. Çalışmada bahsedilen diğer önemli noktalar ise dünyada ve Türkiye’deki en önemli çevre sorununun doğal kaynakların aşırı kullanılması ve toplumun çevre konusundaki farkındalığının artırılmasının TV ve radyo aracılığıyla sağlanabileceğidir.Keywords

Çevre eğitimi, okul öncesi öğretmenleri, çevre sorunları.References