Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 NumberEditor
Doç. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2016

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Uğur DEMİRAY  
BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ İÇİN BATILILAŞMA (MODERNLEŞME) HAREKETLİLİĞİ SÜRECİNDE eÖĞRENME ve UDEEEWANA Ss, 1-16
WESTERNIZATION (MODERNIZITON) MOBILITY FOR TRANSITION TO INFORMATION SOCIETY THE IMPORTANCE OF eLEARNING AND UDEEEWANA

Summary | Abstract | Full Text |

Babür Mehmet AKARSU  
ANTİK DÖNEM TIBBININ HEKİM BEREKET’İN TIBBİ UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss, 17-33
THE INFLUENCES OF MEDICINE OF ANTIQUITY ON THE MEDICAL PRACTICES OF PHYSICIAN BEREKET

Summary | Abstract | Full Text |

Canan SANCAR , Ahmet UĞUR, Melike ATAY POLAT  
TÜRKİYE’DE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN AMPİRİK BULGULAR (1998-2015) Ss, 34-55
EMPIRICAL FINDINGS CONCERNING THE PROCESSES OF MONETARY TRANSFER MECHANISMS IN TURKEY (1998-2015)

Summary | Abstract | Full Text |

Ebru KÜLEKÇİ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL SORUMLULUK TEMELLİ LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Ss, 56-80
AN EXPERIMENTAL STUDY ABOUT DEVELOPING UNDERGRADUATE STUDENTS’ SOCIALLY RESPONSIBLE LEADERSHİP SKILLS

Summary | Abstract | Full Text |

Şenay GÜNGÖR  
ALTERNATİF TURİZM ETKİNLİĞİ VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ OLUŞTURMADA ATIN KULLANIMI: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ Ss, 81-99
USE OF HORSE IN CREATING ALTERNATIVE TOURISM ACTIVITIES AND PRODUCT RANGE: A NEVŞEHİR CASE

Summary | Abstract | Full Text |

Emre ÖZŞAHİN  
ÇOK ŞİDDETLİ EROZYON PROBLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PİLOT BİR ÇALIŞMA Ss, 100-119
A PILOT STUDY OF VERY SEVERE EROSION PROBLEM EVALUATING

Summary | Abstract | Full Text |

İhsan ÜNLÜ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERS MATERYALİ OLARAK EDEBİ ÜRÜN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 120-136
THE VIEWPOINTS OF SOCIAL SCIENCES TEACHERS ON THE USE OF LITERARY GENRES AS CLASS MATERIALS

Summary | Abstract | Full Text |

Muhittin ÇALIŞKAN , Hüseyin SERÇE  
MATEMATİĞE YÖNELİK DUYUŞSAL GİRİŞ ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 137-160
AFFECTIVE ENTRY CHARACTERISTICS SCALE FOR MATHEMATICS: A STUDY OF RELIABILITY AND VALIDITY

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KURTDEDE FİDAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLER EĞİTİMİ TASARILARI Ss, 161-180
CLASSROOM TEACHER CANDİDATES’ FUTURE PLANS FOR VALUES EDUCATION

Summary | Abstract | Full Text |

Özkan YILMAZ  
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS’YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 181-194
INVESTIGATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS ON KPSS

Summary | Abstract | Full Text |

Bekir TAVAS , Mehmet Ali TEKİNER  
İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK YAPILARI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ Ss, 195-207
A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVEL AND DEMOGRAPHIC STRUCTURES OF WORKERS: TURKISH POLICE CONSTABULARY SAMPLE

Summary | Abstract | Full Text |

Harun CEYLAN , Ümit ÖZŞERBETÇİ  
BOŞANMIŞ AİLELERİN İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARINDA OKUL UYUMU: YALOVA ÖRNEĞİ Ss, 208-219
ELEMANTARY SCHOOL ORIENTATION FOR CHILDREN OF DIVORCE: YALOVA SAMPLE

Summary | Abstract | Full Text |

Onur Alp KAYABAŞI  
TÜRK MİTOLOJİSİNİN KUTSAL DİŞİSİ: UMAY Ss, 220-228
THE SACRED FEMALE OF TURK MYTHOLOGY: UMAY

Summary | Abstract | Full Text |

Rabia Gökcen KAYABAŞI  
ALTAY YARATILIŞ MİTİ İLE M. NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN YARATILIŞ DESTANININ YÜZEYSEL YAPI UNSURLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 229-248
COMPARISON OF ALTAY YARATILIS MYTH and THE EPIC OF YARATILIS, M. NECATİ SEPETCIOGLU IN TERMS OF SURFACE STRUCTURE ITEMS

Summary | Abstract | Full Text |

Yılmaz SEÇGİN , Kubilay Özyer  
KONTROL ODAĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ARACILIK ROLÜ: ANKARA İL MERKEZİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 249-277
THE MEDIATING ROLE OF EMPOWERMENT ON THE AFFECT OF LOCUS OF CONTROL ONTO THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A SURVEY ON FOUR AND FİVE STARS HOTEL IN THE CITY CENTRE OF ANKARA.

Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf SÖZER , Oral BEHÇET  
SUPPLEMENTARY ACTIVE OUTDOOR LEARNING PROCESS FOR CLASSROOM LEARNING: A META-SYNTHESIS STUDY Ss, 278-310
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİ DESTEKLEYEN OKUL DIŞI AKTİF ÖĞRENME SÜRECİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Aydın BULUT , Mustafa YILDIZ  
OKUR BENLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 311-326
READING SELF-PERCEPTION SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim DEMİRCİ , Ahmet Akın, Ümran AKIN, Kafiye ERTÜRK  
ÖZERK İŞLEVSELLİK İNDEKSİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ Ss, 327-336
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE INDEX OF AUTONOMOUS FUNCTIONING

Summary | Abstract | Full Text |

Ezgi CEVHER  
YÜKSEKÖĞRETİMİN KÜRESELLEŞMESİ: ULUSLARARASI DÜZEYDE ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE MEMNUNİYETİ Ss, 337-349
THE GLOBALIZATION OF HIGHER EDUCATION: STUDENT MOBILITY AND SATISFACTION AT INTERNATIONAL LEVEL

Summary | Abstract | Full Text |

Lale ŞENTÜRK , Ahmet AKIN  
PSİKOLOJİK DANIŞMAN TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Ss, 350-359
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES OF TURKISH VERSION OF THE COUNSELOR BURNOUT INVENTORY

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Fatih AYAZ  
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN AKADEMİSYENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 360-377
INVESTIGATION OF BURNOUT LEVEL OF ACADEMIC STAFF ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri