Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRENCİ DEĞER YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(VALIDITY AND RELIABITY STUDY OF PHYSICAL EDUCATION COURSE STUDENT VALUE ORIENTATION SCALE )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 4
Number : 11
Page : 28-42


Summary
Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi dersi öğrenci değer yönelimi düzeylerini saptayan bir ölçek geliştirmektir. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubu, 2012-2013 öğretim yılında, Ankara ili merkez ilçelerinde öğrenim gören ortaokul 7 ve 8. sınıf ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tesadüfî seçilmiş 663 öğrenciden oluşmuştur. Ölçme aracının ilk formunda 31 madde yer almıştır. “Beden Eğitimi Dersi Öğrenci Değer Yönelimi Ölçeği”nin ön uygulaması verileri üzerinde güvenirliğe kanıt sağlamak amacıyla yapılan Cronbach-Alpha değeri .919, Guttman Split-Half iç tutarlılık katsayısı .850 ve Spearman-Brown iç tutarlılık katsayısı .851 bulunmuştur. Madde geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla yapılan madde toplam korelasyon analizi değerleri .31 ile .58 arasında yer almıştır. Yapı geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla da Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilen, Beden Eğitimi Dersi Değer Yönelimi Ölçeği’nde, sportif erdem, dayanışma, özgüven, duyarlı olma, sorumluluk ve Millî Kültür olmak üzere altı boyut altında 28 madde yer almıştır.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Beden eğitimi dersi, değer yönelimi, öğrenci

Abstract
The purpose of this study is to develop a scale that determines the levels of physical education course student value orientation. Survey model of the research working group is the central districts of Ankara 7 and 8 grade middle school and 9, 10, 11 and 12 grade high school students randomly selected and composed of 663 students in the academic year 2012-2013. The first form of measurement instrument was consisting of 31 items. Physical Education Course Student Value Orientation Scale of studying for the purpose of the pre-application data to provide evidence on the reliability Cronbach’s Alpha value of .919, Guttman Split-Half internal consistency coefficient of .850 and Spearman-Brown internal consistency coefficient of .851. In order to provide evidence of the item validity was made item total correlation analysis and its values were between .31 and .58. Confirmatory Factor Analysis was applied in order to provide evidence of construct validity. Results of the study are considered to Physical Education Course Student Value Orientation Scale is valid and reliable and it has been involved 28 item including six dimensions sports virtue, solidarity, self-confidence, being sensitive, responsibility and national culture.

Keywords
Physical education course, value orientation, student

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri