Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL İKLİMİ İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL CLIMATE AND STUDENT ACHİEVEMENT )

Author : Ahmet NALÇACI  , Fatih BEKTAŞ  
Type :
Printing Year : 4
Number : 13
Page : 1-13


Summary
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin okul iklimi ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemi, maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılarak Erzurum ilinde yer alan 11 ilköğretim okulunda 8. sınıfta öğrenim gören 598 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada okul iklimiyle ilgili veriler öğrenci algılarına yönelik hazırlanan “Okul İklimi Ölçeği” ile elde edilmiştir. Öğrenci başarı durumları ise Seviye Belirleme Sınavı (SBS) puanları temel alınarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin algılarına dayalı olarak okul iklimi ölçeğinin boyutlarından destekleyici öğretmen davranışları, başarı odaklılık ve güvenli öğrenme ortamı algıları ile akademik başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır.

Keywords
Okul iklimi, Seviye Belirleme Sınavı, Öğrenci Başarısı

Abstract
The aim of this study is to determine the relationship between school climate and elementary school students’ academic achievement. Sample of the research is composed of 598 8th grade students who are studying in 11 elementary schools in Erzurum province. The sample was selected using the maximum variation method. In this study, the data regarding the school climate was obtained using the “School Climate Scale” that was prepared for student perceptions. Student achievement rates were obtained on the basis of the scores that were achieved in the high school entrance exam (SBS). The Pearson Product-Moment Correlation Coefficient Analysis technique was used in analyzing the data. In view of the research findings, it was found that there was no statistically significant relationship among supportive teacher behaviors, achievement orientation and safe learning environment perceptions, which are among the aspects of school climate scale, and students’ academic achievement based on students’ perceptions.

Keywords
School Climate, High School Entrance Exam, Student Achievement

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri