ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(DEVELOPING A SCALE TO MEASURE PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS SOLID WASTE AND RECYCLING: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Author : Kadir KARATEKİN    
Type :
Printing Year : 4
Number : 10
Page : 71-90
    


Summary
Bu araştırma öğretmen adaylarının katı atık ve geri dönüşüme yönelik tutumlarını belirleyecek bir ölçek geliştirmek için yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dallarının 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 412 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Geliştirilen ölçeğin uygulaması sonucunda elde edilen veriler üzerinden ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve ölçeğin toplam varyansının önemli bir kısmını (%49,262) açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için de iç tutarlılık düzeyi hesaplanmıştır. Sonuç olarak bu ölçeğin öğretmen adaylarının katı atık ve geri dönüşüme yönelik tutumlarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Keywords
Katı Atık, Geri Dönüşüm, Tutum, Ölçek Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik, Öğretmen Adayı.

Abstract
This research is conducted in order to develop a scale to measure pre-service teachers’ attitudes towards solid waste and recycling. These pre-service teachers will teach on elementary and middle school levels and have great influence on students’ attitudes and behaviors. Study group consists of 412 pre-service teachers who attend 1st, 2nd, 3rd, and 4th years of Elementary Social Studies, Classroom, and Science Teaching Departments of Faculty of Education, Kastamonu University. In order to define the construct validity through data obtained from scale application, explanatory factor analysis was conducted and item discrimination ratios were computed. As a result of analyses, it was observed that this scale has a three-factor structure and it explains a considerable part (49.262%) of the total variance. In conclusion, it can be said that this scale is a valid and reliable one to be used for measuring pre-service teachers’ attitudes towards solid waste and recycling.

Keywords
Solid Waste, Recycling, Attitude, Scale Development, Validity, Reliability, Pre-service Teacher