Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KONUSUNDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETERLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(DEVELOPMENT OF THE SCALE OF TEACHER CANDIDATES’ COMPETENCY ON CONSTRUCTIVIST LEARNING: STUDY OF RELIABILITY AND VALIDITY )

Author : Etem YEŞİLYURT    
Type :
Printing Year : 3
Number : 7
Page : 17-33


Summary
Bu çalışma, yapılandırmacı öğrenme ile ilgili öğretmen adaylarının yeterliliklerinin ölçülmesi için bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmacı tarafından 198 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 87 maddeli bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen bu ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliği hakkında 22 kişilik dil bilgisi ve alan bilgisi uzman grubunun görüşlerine başvurulmuş ve madde sayısı 70 olan yeni bir ölçek elde edilmiştir. Bu ölçek 2007–2008 akademik yılında Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 341 öğretmen adayı üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliğini tespit etmek için; faktör analizi, madde toplam korelasyonları ve madde ayırt edicilik özellikleri incelenmiştir. Maddelerin faktör yükleri .315 ile .741 arasında değişmektedir. Öğrenci, öğretim süreci, öğrenme, öğretmen, değerlendirme, düşünme ve aktiflik olarak elde edilen yedi faktörün toplam varyansı açıklama oranı % 45.948’dir. Madde toplam korelasyon katsayılarının .301 ile .675 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek için; iç tutarlılık ve iki yarı test güvenirliği katsayıları incelenmiştir. Ölçekte yer alan yedi faktörün Cronbach Alpha değerlerinin .574 ile .878 arasında değiştiği ve ölçeğin toplam Cronbach Alpha değerinin .940 olduğu ortaya çıkmıştır. İki yarı test güvenirliği bağlamındaysa iki faktör arasındaki korelasyon değerinin .908 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu ölçeğin öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme hakkındaki yeterliliklerini belirlemek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenilebilir.

Keywords
Yapılandırmacı öğrenme, öğretmen adayı, yeterlilik, geçerlik, güvenirlik.

Abstract
This study was performed to develop a scale for measuring teacher candidates’ competency on constructivist learning. An item pool that consisted of 198 items was formed by the researcher and as a result of the evaluations; an 87 itemed scale was developed. For providing the content and face validity of this scale, the opinions of 22 specialists of the subject matter and linguistics were taken and a new scale with 70 items was obtained. This scale was administered to 341 teacher candidates that were being educated at Fırat University, Faculty of Education at 2007–2008 academic year. To determine the validity of this scale; factor analysis, item-total correlations and item discrimination characteristics were examined. Factor loadings varied between .315 and .741. The seven factors obtained as student, teaching process, learning, teacher, assessment, thinking and activity explained % 45.948 of the total variance. Item total correlations varied between .301 and .675. To determine the reliability of this scale; internal consistency and split-half reliability coefficients were examined. Internal consistency coefficients of seven factors varied between .574 and .878 and Cronbach Alpha coefficient for the overall scale was .940. The result of split-half reliability analysis showed that there was a correlation of .908 between two factors. Consequently, it can be said that this scale is a reliable and a valid tool to determine teacher candidates’ levels of competency on constructivist learning.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Constructivist learning, teacher candidate, competency, validity, reliability

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri