Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMLERİNE BAĞLI OLARAK PERFORMANS DÜZEYLERİ
(UNDER THE SCOPE OF MANAGERS OPINION; SCIENCE AND ART CENTERS TEACHERS PERFORMANCE LEVEL DEPENDING ON THEIR SELECTION )

Author : BAYRAM TAY  Didem ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 3
Number : 6
Page : 52-69


Summary
Bu çalışma, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde 2008 öğretmen seçimi ile işbaşı yapan öğretmenlerin performanslarının belirlenmesi ve bu yıldan önce seçilmiş ve atanmış öğretmenlerle performans açısından aralarında bir farklılığın olup olmadığının tespit etme amacındadır. Bu amaç doğrultusunda Bilim ve Sanat Merkezleri’nde 2008 seçimleri öncesi ve sonrasında görev yapmış ya da yapmakta olan 36 yöneticinin görüşleri alınmıştır. Çalışmanın verileri hem nicel hem nitel yollarla toplanmıştır. Nicel veriler için Yılmaz (2006) tarafından geliştirilen “Performans Değerlendirme Ölçeği” kullanılmış ve nitel veriler için de araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre şu sonuçlara ulaşılmıştır: Bilim ve Sanat Merkezleri’nin yöneticilerinin görüşlerine göre 2008 seçimleri ile Bilim ve Sanat Merkezleri’ne seçilen öğretmenlerin performansları “iyi”, 2008 öncesindeki öğretmenlerin performansları “orta” düzeydedir. Yönetici görüşlerine göre 2008 öncesi seçimleri ve 2008 seçimleriyle Bilim ve Sanat Merkezleri’ne seçilen öğretmenlerin performans düzeyleri arasında 2008 sonrası seçilen öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık vardır. Yöneticilere göre Bilim ve Sanat Merkezleri’ne seçilen ve seçilecek olan öğretmenlerin performanslarını etkileyen özelliklere ilişkin bulgular 4 ana başlık ve 27 alt başlıkta toplanmıştır. Yöneticiler 4 ana başlıktan kişisel ve mesleki nitelikler ile formasyon kategorilerinin en önemlileri olduğunu düşünmektedir. Alt başlıklardan pedagojik anlamda donanımlı, lisansüstü eğitim almak, proje tabanlı öğrenmede yetkinlik, üstünlerle ilgili bilgi ve becerilere sahip, yeniliklere açık olmaları gibi özellikler yöneticilere göre öğretmen performansını olumlu yönde etkileyen nitelikler olmuştur.

Keywords
Bilim ve sanat merkezleri, yöneticiler, öğretmen, performans değerlendirme

Abstract
This study aims to assess the performance of the teachers who started to work in the Science and Art Centers by the 2008 teacher selection and to determine if there is a difference between them and the teachers who was selected and appointed before this year. Providing this aim the opinions of 36 managers who served or still serving in the Science and Art Centers before and after 2008 selections, have been taken. The data of the study were collected by quantitative and qualitative ways. For the quantitative data the “The Performance Rating Scale” which was developed by Yılmaz (2006) has been used and for qualitative data, "semi-configured İnterview form” which is prepared by researchers has been used. In accordance with the research findings, the results below have been achieved: According to the opinions of the Science and Art Centers managers performance of the teachers selected for Science and Art Centers in 2008 selection is “good” and performance of the teachers selected before is “medium” level. According to the opinions of the managers there is a meaningful difference between the performance level of the teachers selected in 2008 selection and before and the teachers selected after in favor of the ones selected after. According to managers findings related to the specifications which affect the performance of the teachers who are selected and going to be selected for Science and Art Centers gathered under 4 main and 27 sub titles. Managers consider personal and professional specifications and formation categories in 4 main titles are most important. In the sub titles; being equipped in the pedagogic sense, master degree ownership, competence in project base learning, having skills and knowledge about gifted students and being innovative are the specifications which affect the teacher performance positively according to managers.

Keywords
Science and Art Centers, managers, teachers, performance evaluation

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri