Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE OKUMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI
(READING HABITS AND READING THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES ON )

Author : Adem İŞCAN  , İsmail Baha ARIKAN, Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN  
Type :
Printing Year : 4
Number : 11
Page : 1-16


Summary
Bu çalışma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ve okumaya ilişkin tutumlarını araştırmaktadır. Bu araştırma için, Tokat ili genelinde köy okullarında öğrenim gören 688 öğrenciye, 14 maddeden oluşan “kitap okuma profili” ile birtakım sosyo-demografik sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların %52,3’ü kız, %47,7’si ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin %36,8’i 6.sınıf, %28,6’sı 7.sınıf ve %34,6’sı 8.sınıf öğrencileridir. Araştırma verileri yüzde ve frekans hesaplamaları yapılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın bulguları; öğrencilerin kütüphaneye ve sınıf kitaplığına oldukça zaman ayırdıklarını, düzenli bir şekilde de kitap okuduklarını ancak bu durumun daha çok okullarda uygulanan “kitap okuma saatleri” olduğunu, okudukları kitapları aralarında yeterince konuşmadıklarını ve kitap okumalarına engel olarak da bireysel, sosyoekonomik ve eğitim sistemimize bağlı sebeplere bağladıklarını ortaya koymuştur.

Keywords
İlköğretim ikinci kademe, Kitap okuma profili, Okumaya ilişkin tutumlar.

Abstract
This study explores reading habits and attitudes toward reading of the second stage primary school students. For this study, 14-item "reading profiles" and a questionnaire consisting of several socio-demographic questions are implemented to 688 students studying in rural schools throughout the province of Tokat. Gender distributions of those surveyed consists of 52.3% female, 47.7% percent the male students. And 36.8% of the students is 6th grade, % 28.6 of them is 7th grade, and 34.6% of them is 8th grade. The research data is interpreted by percent and frequency calculations. The research results show that students devote a lot of time to the library and classroom library, they read books regularly; but this situation is limited to applied by many schools as “reading time”, they don't to speak enough about books they read, and they show the reasons such as individual, socio-economic and educational troubles.

Keywords
Second stage primary school, profile of reading, attitudes toward reading

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri