Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MENÂKIB-I ŞA’BÂN-I VELÎ’DE KÜLTÜR UNSURLARI
(THE ELEMENTS OF CULTURE IN MENÂKIB-I ŞA’BÂN-I VELÎ )

Author : Gülten KÜÇÜKBASMACI    
Type :
Printing Year : 8
Number : 29
Page : 805-830


Summary
Menkabe/Menkıbe, velîler etrafında şekillenen kerametleri anlatan türün adıdır. Menkıbelerin bir araya getirildiği eserlere ise “menâkıbnâme” denir. Velîlerin âsitânelerinde ve çeşitli meclislerde okunan bu menakıpnameler asırlarca dinleyenlerin gönlünü cezp etmiştir. Menakıpnamelerin yazılışının asıl sebebi velînin müritlerinin yetişmesi ve tarikatın bütünlüğünü sağlamaktır. Bununla birlikte menakıpnamelerden tarihi olaylar ve tarihi şahsiyetlere dair önemli bilgilere ulaşılabilmekte, menakıpnamelerde anlatılanlar tarihi gerçeklere dayanabilmektedir. Menakıpnamelerin bir başka önemi de kültür çalışmalarına katkısıdır. Tasavvuf kültürüne, toplum hayatına, geleneklere, geleneksel dünya görüşüne dair pek çok bilgiye menakıpnameler aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Makaleye konu olan Menâkıb-ı Şa’bân-ı Velî’de, Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî’nin ve Hz. Pîr’den sonra posta oturan dört halifesinin menkıbelerine yer verilmiştir. Menakıpname beşinci postnişin Ömer Fuâdî (1560-1636) tarafından 1604’te yazılmıştır. Bu çalışmada söz konusu menakıpname kültür unsurları açısından incelenmiştir. Mekânlar, şahıslar, iş ve meslekler, eşyalar, giyim-kuşam, yiyecek ve içecekler, halk hekimliği, ekonomi, zaman kavramları, meteoroloji, toplumsal hayat, halk inançları, tekke kültürüne ait unsurlar, atasözü ve deyimler, kalıp sözler ve ilişki sözleri, hitaplar, keramet motifleri ve isimler tespit edilmiştir. Menâkıb-ı Şa’bân-ı Velî, genel olarak 16. ve 17. yüzyıllar Türk kültürü, özelde ise Kastamonu kültürü için önemli bir kaynaktır. Şeyh Şabân-ı Velî’nin merkezinde olduğu tekkesinin ihtiyaç sahiplerinin, darda kalanların dertlerine derman; hastaların şifa aradıkları önemli bir mekân olduğu menakıpnameden anlaşılmaktadır. Tekkenin kapısının herkese açık olduğu, Hz. Pîr’e sadece Müslümanların değil gayrimüslimlerin de itibar ettiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla tekke toplumsal hayatta birleştirici bir rol oynamıştır, bu rolü de devam etmektedir.

Keywords
Menâkıb-ı Şa’bân-ı Velî, Kastamonu, kültür, 16-17. yüzyıl

Abstract
The saint legend is a genre which tells the miracles shaping around saints. The works in which the saint legend the saint legend are collected named as “menakibname”. The saint legends that are read in the various meeting places and in dervish lodges have fascinated the heart of listeners for centuries. The main reasons in writing of saint legends are that training disciples and creating the unity of the religious sect. In addition to this, the important information about historical figures and historical events can be acquired from saint legends and the narratives of them can be based on the historical facts. One other importance of the saint legend is their contribution to cultural studies. Much information about sufist culture, social life, traditions and traditional life style can be reached through saint legends. The saint legend that is subjected in this essay, namely Menâkıb-ı Şa’bân-ı Velî, includes the narratives about Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî and his four caliphs who take his place after his death. Menakibname was written by fifth sheikh Ömer Fuâdî (1560-1636) in 1604. In this study, the mentioned saint legend is examined according to cultural element. The places, individuals, jobs and professions, goods, apparels, eating, folk medicine, economy, the concepts of time, metrology, social life, folk believes, features about culture of dervish lodge, proverbs and idioms, collocations and relation phrases, salutations, miracles motives and names are detected. Menâkıb-ı Şa’bân-ı Velî is a very important resource in general, for Turkish culture and in particular for the culture of Kastamonu during the 16th and 17th centuries. The dervish lodge that Sheikh Şabân-ı Velî takes place in the center, is understood from Menakibname that a very important place where needy people find solution for their sorrows and ill people find cure for their illnesses. Everyone was welcomed in the dervish lodge, it seems that not only Muslims but also non-muslims. Therefore the dervish lodge plays a uniting role and this role is remaining.
debates on abortion research paper on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Menâkıb-ı Şa’bân-ı Velî, Kastamonu, culture, 16th-17th centuries.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri