Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BATIL İNANÇ EĞİLİMLERİNİN ANALİTİĞİ
(TO ANALYZE THE SUPERSTİTİONS TRENDS OF PSYCHOLOGİCAL COUNSELİNG AND GUİDANCE DEPARTMENT STUDENTS )

Author : Nihat ÇALIŞKAN  , Pınar İLTER  
Type :
Printing Year : 7
Number : 23
Page : 206-218


Summary
Batıl inançlar kişinin yaşamını bilinçli veya farkında olmadan yönlendirmekte ve düşünce, davranışlarına etki etmektedir. Batıl inanışlar bireyler kendilerini daha güvende hissettikleri için yüzyıllardır şekil değiştirse de batıl inançlara inanma eğilimi göstermektedirler. Bu çalışmanın temel amacı PDR bölümü öğrencilerinin batıl inanç eğilimlerinin sınıf seviyeleri ve cinsiyet bağlamında incelemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Makalede batıl inançların tanımı, psiko-sosyal nedenleri, işlevleri açıklanmıştır. Ayrıca Anadolu’da, Batı dünyasında, Çin toplumundaki batıl inanış örneklerine de makalede yer verilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ahi Evran Üniversitesi PDR bölümünde öğrenim gören 260 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin demografik özellikleri, batıl inançlarının olup olmadığı ve var ise sebeplerini içeren anket uygulanmıştır. Anket sonuçları değerlendirilerek veriler tablolar halinde listelenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre kız ve erkek öğrenciler arasında batıl inanca sahip olma düzeyleri açısından kız öğrenciler lehine anlamlı düzeyde farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Batıl inanca sahip olma sebepleri incelendiğinde bireylerin psikolojik rahatlama hissetmelerinin ağırlıkta olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords
Batıl inanç, psikolojik danışma ve rehberlik, cinsiyet.

Abstract
Superstitions steer people’s lives intentionally or involuntarily, affect their thoughts behaviors. Since individuals feel safer, they tend to believe in superstitions even if they change day by day for centuries. The main aim of this study is to find out the relationship between the superstition trends of psychological counseling and guidance department students and their grade levels and gender. The definition of superstition, psycho-social causes, functions are explained in the article. Also, the examples of the superstitions in Anatolia, in the western world, in Chinese society are included in the article. The sample of this study involves 260 students who has been studying at Psychological Counseling Guidance department at Ahi Evran University. A questionnaire involving the students’ demographic information, the existence of superstitions and the reasons was conducted. The results of this questionnaire were evaluated in charts. According to the findings of the study, there is a statically significant difference in favor of female students in terms of the level of having superstitions. As for the reasons of having a superstition, feeling psychologically relieved comes up as the main reason.

Keywords
Superstition, Psychological counseling and guidance, gender.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri