RUHSAL ZEKÂ ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY FOR THE SCALE OF SPIRITUAL INTELLIGENCE CHARACTERISTICS )

Author : Abdulkerim KARADENİZ  , Davut AYDIN  
Type :
Printing Year : 7
Number : 23
Page : 69-93
    


Summary
Öğrencilerin ruhsal zekâ özellikleri ile ilgili alanyazın tarandığında henüz yeterince çalışma yapılmadığı, özellikle yurt içinde ruhsal zekâ özelliklerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin ruhsal zekâ özelliklerini ölçmede kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları toplam 1277 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin, toplam varyansın %47,78’ini açıklayan 5 faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0,927; Barlett Testi anlamlılık değeri 0,000 bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,910 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin güvenirliğine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla kararlılık özelliği incelenmiş ve test-tekrar-test yönetimi kullanılmıştır. Ölçeğin kararlılığı için kanıt gösterilebilecek iki uygulama arasındaki korelasyon ,85’tir. Ölçeğin beş faktörlü yapısının doğrulanması amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizinde Ki-kare (?2= 836,68, sd= 289, p=0.00) değerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA= 0,051, SRMR= 0,050 NFI= 0,94, CFI= 0,96, GFI= 0,92, AGFI= 0,90 olarak bulunmuştur.

Keywords
Ruhsal zekâ, ruhsallık, zekâ türleri, ölçek geliştirme.

Abstract
It is obvious that not enough studies have been conducted on students’ spiritual intelligence characteristics in the relevant literature and there is no valid and reliable measurement tool, especially at the national level, regarding the identification of spiritual intelligence characteristics. In this context, the aim of this study is to develop a scale that can be used in measuring the spiritual intelligence characteristics of university students. Validity and reliability studies of the scale were carried out with the participation of a total of 1277 students. It was determined as a result of exploratory and confirmatory factor analysis that the scale had a 5 factor-structure which explained %52,21 of total variance. It was found that the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient of the scale was 0,927 and Barlett Test significance value was 0.000. Cronbah’s Alpha reliability coefficient of the scale was found to be 0,910. In addition, the consistency feature of the scale was examined to obtain information concerning the reliability of the scale and a test-retest method was used. The correlation between the two applications which can be shown as a proof for the consistency of the scale is ,85. Confirmatory factor analysis showed that the two-factor model fitted the data (x2= 147.60, sd= 95,p=0.00, RMSEA= .042, NFI= .98, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .97, CFI= .99, GFI= .94, AGFI= .92, SRMR= .035).

Keywords
Spiritual intelligence, spirituality, intelligence types, scale development.