Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ
(PRESCHOOL TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS AND BURNOUT PERCEPTIONS )

Author : İsmail ADIGÜZEL  , Cemalettin İPEK  
Type :
Printing Year : 7
Number : 23
Page : 247-273


Summary
Bu araştırmada; okul öncesi eğitimde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik algılarının incelemesi amaçlanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere (medeni durum, mesleki kıdem, aile gelir düzeyi, sınıflardaki öğrenci sayısı ve mesleği seçme nedeni) göre incelendiği araştırmada ayrıca öğretmenlerin tükenmişlik algıları sınıf yönetimi becerisi algılarından kestirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada Sınıf Yönetimi Beceri Düzeyi Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri olmak üzere iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi algılarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenine bağlı olarak; tükenmişlik algılarının ise duyarsızlaşma alt boyutunda mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Öte yandan, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisi ve tükenmişlik algılarının medeni durum, mesleki kıdem, sınıflarındaki öğrenci sayısı ve aile toplam gelir düzeyine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmadığı gözlenmiştir. Araştırmada ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının her üç tükenmişlik alt boyutunda da sınıf yönetimi becerisi algılarından istatistiksel olarak kestirilebildiği görülmüştür.

Keywords
Sınıf Yönetimi Becerisi, Mesleki Tükenmişlik, Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni

Abstract
In this study; the investigation of classroom management skills of preschool teachers that work in preschool education and their burnout perceptions are aimed. In the study; where classroom management skills of preschool teachers and their burnout level is investigated according the different variables (such as their marital status, professional seniority, family income level, the number of the students in their classes and the reasons of choosing teaching profession); the burnout perception of teachers is tried to be predicted from the perception of their classroom management skills as well. In this study; Classroom Management Skill Level Scale and Maslach Burnout Scale are used as two different data collection tools. Following the investigation; classroom management skill perceptions of preschool teachers depending on the reason of choosing teaching profession; while their burnout perceptions depending on the variable of professional seniority in the sub-dimension of desensitization are found to differentiate statistically at a meaningful level. On the other hand; it is observed that preschool teachers’ perceptions of burnout and classroom management skill do not differentiate statistically at a meaningful level depending on marital status, profescsional seniority, the number of the students in their classes and total family income level. In this study, also the perception of burnout level of preschool teachers in each three burnout sub-dimension are observed to be able to be predicted statistically from their perception of classroom management skills.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Classroom management skill, Preschool education teacher, Teacher burnout.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri