Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALTAY YARATILIŞ MİTİ İLE M. NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN YARATILIŞ DESTANININ YÜZEYSEL YAPI UNSURLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF ALTAY YARATILIS MYTH and THE EPIC OF YARATILIS, M. NECATİ SEPETCIOGLU IN TERMS OF SURFACE STRUCTURE ITEMS )

Author : Rabia Gökcen KAYABAŞI    
Type :
Printing Year : 7
Number : 22
Page : 229-248


Summary
Halk hafızasındaki çeşitli olaylar ve inançlar; mitlerde, destanlarda ve çeşitli anlatı türlerinde yaşayarak günümüze kadar gelebilmiştir. Fakat zamanla komşu veya sonradan tanışılan kültürlerin etkisine maruz kalmışlar, bu nedenle mevcut metinlerde değişiklikler olduğu gibi yeni metinler de teşekkül etmiştir. Sözel olarak icra edilen bu ürünlerde yazıya belli bir zamandan sonra aktarıldığı için, çoğu kez unutulmuş ve birtakım değişikliklere maruz kalmıştır. Bu bağlamda 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında Altay Türkleri arasında Radloff tarafından derlenmiş olan Türk yaratılış miti, dünyanın ve evrenin yaratılışı, insan soyunun türeyişi ve tüm bunlar oluşurken şeytanın (Erlik) yaptığı kötülükler Türk düşüncesi etrafında şekillendirilmektedir. Bu makalede Radlof’un derlemiş olduğu Altay Yaratılış Miti ile M. Necati Sepetçioğlu’nun Yaratılış Destanı, karşılaştırmalı yazın bilimi açısından yüzeysel yapısındaki figüratif unsurlar (mekân, zaman, anlatıcı, bakış açısı, kahramanlar, motifler, olay örgüsü,) dikkate alınarak incelenmiştir. Gerçekleştirilen çözümlemede yazın bilim, gösterge bilim ve metin dil bilim yöntem ve teknikleri çalışmanın kuramsal zeminini oluşturmaktadır. Çalışmanın bir diğer amacı da mit ve destan yazın türlerinin yapısına ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır. Değerlerin ve deneyimlerin bilgisini mitler aracılığı ile bize sunan mitoloji ile iç içe olmak insanı, toplumu, evreni anlama noktasında önemlidir. Mitleri su yüzüne çıkaran şair ve yazarlar da hazırladıkları bu eserlerle insanlara yeni ufuklar açacaktır.

Keywords
Mit, destan, yaratılış, Altay yaratılış miti, yüzeysel yapı unsurları

Abstract
Various events and beliefs in peoples memories has survived to the present day by living in myths, legends, and various types of narrative. But once exposed to the cultures of their neighbors or the impact of later become acquainted with the culture. therefore, it has been formed in the new text as well as changes in the existing text. But the mythological elements of living legends have survived transformed into icons and symbols. These products are to be conducted orally as transcribed after a certain time, often forgotten and has been subject to some changes. In this context in the second half of the 19th century, Turkish creation myths, edited by Radloff from the Altay Turks, is shaped around Turkish thought, the creation of the world and the universe, the human race descent, and all of them formed the devil his evil. In this article, Altay Yaratilis Myth’ edited by Radlof and Yaratılış Epic edited by M. Necati Sepetçioğlu, figurative elements in the surface structure in terms of comparative literature science (space, time, narrator, point of view, heroes, motives, plot) were examined considering. In The analysis carried out Type science, instrument science and text linguistics methods and techniques are the theoretical ground work. Another objective of the study is to perform the extraction related to the structure of literature type of myths and legends. To be intertwined with the Mythology, that gives us knowledge of the values and experience through myth, is important in terms of understanding the universe., human and society. Poets and writers, who bring surface the myths, will open new horizons for the people with this work.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Myth, Legend, Creation, Altai Creation Myth, Surface Structure Elements

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri