Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLANMA STİLLERİ VE KARAR STRATEJİLERİ
(ATTACHMENT STYLES AND DECISION MAKING STRATEGIES OF UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Atılgan ERÖZKAN    
Type :
Printing Year : 2011
Number : 3
Page : 60-74


Summary
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve karar stratejilerini cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve ebeveyn tutumları açısından incelemektir. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinden küme örnekleme yöntemiyle seçkisiz olarak belirlenen 504 kişi üzerinde (241 kız; 263 erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Formu, İlişki Ölçekleri Anketi ve Karar Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS programı kullanılmış olup, gruplar arası farklılığı belirlemek için “t testi” ve “varyans analizi”, karar stratejileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkileri belirlemek için “korelasyon” kullanılmıştır. Araştırma bulguları, üniversite öğrencileri için bağlanma stillerinin alt boyutları olan “güvenli bağlanma” ve “korkulu bağlanma” üzerinde cinsiyetler ve ebeveyn tutumları arasında; karar stratejilerinin alt boyutları olan “bağımsız karar verme” üzerinde cinsiyetler ve ebeveyn tutumları; “mantıklı karar verme” ve “kararsızlık” üzerinde yaşlar ve ebeveyn tutumları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları, önceki bulgular ışığında bağlanma stilleri ve karar stratejileri kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.

Keywords
Bağlanma stilleri, karar stratejileri, üniversite öğrencileri

Abstract
The aim of this study is to investigate the relationships between university students’ attachment styles and decision making strategies. Gender, age, grade and parenting styles differences were also searched in this context. For this purpose 504 (241 females; 263 males) students were randomly recruited from Mugla University Faculty of Education’s various departments. To collect data, Information Form, Relationship Scales Questionnaire, and Decision Strategies Scale was used. SPSS for WINDOWS was used for data analyses, the group differences were tested by t-test and F statistics, correlational statistics was also employed to search for relationships between decision making strategies and attachment styles. The findings showed that there is a difference between the gender and parenting styles according to the scores that they got from the subdimensions of attachment styles “secure attachment” and “fearful attachment”; the gender and parenting styles according to the scores of the university students that they got from the subdimensions of decision strategies “independent decision making”, age and parenting styles according to the scores that they got from “logical decision making” and “indecision”. The results are discussed in the light of previous findings and in the context of attachment styles and decision making strategies providing a guide for future research and applications as well.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Attachment styles, decision making strategies, university students

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri