SCHOOL SAFETY STUDY ON 11 DIFFERENT SCHOOLS IN ISTANBUL
(İSTANBUL’DA 11 AYRI OKUL ÇEŞİDİNDE OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI )

Author : Tufan ADIGÜZEL  , Elmas ALVER, Osman ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 7
Number : 23
Page : 274-298
    


Summary
Okulda güvenliğin sağlanması ve okullarda şiddetin önlenerek öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri, okullarda eğitim etkinliklerinin sürdürülebilmesinin de ön koşullarından biridir. Öğrencilerin okula yönelik algılarını ve bu algıları etkileyecek faktörleri belirlemek ve okullarda alınabilecek önlemleri düzenlemek güvenli okulun amaçlarından biridir. Bu çalışmada, CSG-BAU Güvenli Okul Projesi kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokole göre belirlenen 11 ayrı okulda okul iklimi ampirik olarak incelenmiştir. Bu araştırmanın evreni İstanbul’daki devlet okullarındaki 5.sınıftan 12.sınıfa kadar olan öğrenci ve öğretmenlerdir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlemiş olduğu İstanbul ilinin Başakşehir, Fatih, Pendik, Kartal, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Arnavutköy, Yeni Bosna, Bağcılar, Sultangazi ve Esenyurt bölgelerinde bulunan devlet okullarından amaçlı örnekleme yapılarak 11 okul seçilmiş ve araştırma yürütülmüştür. Bu kapsamda 11 okuldan 2437 öğrenci ve 261 öğretmen araştırmaya dahil olmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak okul iklimini dört alt başlık (Akademik Beklenti, Akademik İlgi, İletişim ve Saygı ve Güvenlik) altında değerlendiren Şirin (2010) ölçeği kullanılmıştır. Okul iklimi algısını öğretmen, öğrenci, bölge ve sınıf düzeylerine göre analiz ederken betimsel istatistikler, MANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin ve öğrencilerin okul iklimi algıları olumlu yönde çıkarken, bölgelere ve sınıf düzeylerine göre okul iklimi algısı analiz edildiğinde kullanılan ölçeğin bazı alt ölçeklerinde anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin okul iklimi algıları arasındaki korelasyon düşük olup anlamlı bulunmuştur.

Keywords
Okul İklimi, Akademik Beklenti, Akademik İlgi, İletişim, Saygı ve Güvenlik

Abstract
One of pre-conditions that to maintain educational activities is to provide school security and to prevent violence in schools to feel safe students. The purpose of safe school is to determine students’ perception towards schools and to state the factors which can influence the perception of students. In this study, school climates of 11 schools specified by the protocol that signed with Ministry Education of Turkey (MEB) were empirically conducted as a part of CSG-BAU Safe School Project. Target population of this study was 5th – 12th grades students and their teachers in public schools in Istanbul. Participants were 2437 students and 261 teachers from 11 public schools conveniently selected from the districts of Istanbul. Şirin (2010) instrument which have four subdomains (academic expectation, academic interest, communication, and respect and safety) was used in this study. Descriptive statistics, MANOVA, and Pearson correlation were conducted when analyzing the perception of the school climate with respect to teacher, student, district and grade. The results showed that the teachers’ and students’ school climate perceptions were positive, but the school climate perceptions of teachers and students with respect to districts and grades were statistically significant in some subdomains of the instruments. Correlation of school climate perception between teachers and students was weak, but significant because of sample size.

Keywords
School Climate, Academic Expectation, Academic Interest, Communication, Respect and Safety