Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MATEMATİĞE YÖNELİK DUYUŞSAL GİRİŞ ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(AFFECTIVE ENTRY CHARACTERISTICS SCALE FOR MATHEMATICS: A STUDY OF RELIABILITY AND VALIDITY )

Author : Muhittin ÇALIŞKAN  , Hüseyin SERÇE  
Type :
Printing Year : 7
Number : 22
Page : 137-160


Summary
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik duyuşsal giriş özelliklerini belirlemek için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada izlenen sıra; alanyazın tarama ve madde havuzu oluşturma, uzman görüşü alma, uygulama, eksik - hatalı - aykırı değerlerin olup olmadığını inceleme, ölçek puanlarının dağılım özelliklerini inceleme, madde analizi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları şeklindedir. Araştırmanın verileri 440 öğrenciden elde edilmiştir. Madde analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda ölçekte 20 madde yer almıştır. Ölçek tek faktörlüdür. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .947’dir. Spearman-Brown iki yarı korelasyon katsayısı değeri ise .940 hesaplanmıştır. Bu bulgulara göre, ölçeğin, duyuşsal giriş özelliklerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir

Keywords
ilgi, tutum, akademik özkavram, duyuşsal özellikler

Abstract
The aim of this study was to develop a scale to determine middle school students’ affective entry characteristics for mathematics course. The steps followed in the study were: doing literature review and developing item pool, getting expert opinion, piloting the scale, analysing if there are missing, wrong and extreme values, analysing the distribution of the scale points, making item analysis, and testing reliability and validity. The data were collected from 440 students. As a result of item, exploratory and confirmatory factor analysis, the final scale is composed of 20 items with one factor structure. Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient for the scale was .947. Spearman-Brown split-half reliability coefficient was calculated as .940. Based on these results, it can be said that the scale is a reliable and valid tool to determine affective entry characteristics for mathematics course.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
interest, attitude, academic self-concept, affective characteristics

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri