Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL VATANDAŞLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARI
(PROSPECIİVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ PERCEPTIONS OF GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION )

Author : Şule EGÜZ    
Type :
Printing Year : 7
Number : 24
Page : 30-49


Summary
Bu çalışma, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık eğitimine yönelik algılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma metodolojisi kullanılarak yürütülen çalışma, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde eğitimine devam etmekte olan 5 kız, 5 erkek olmak üzere toplam 10 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem seçimi, verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu ve elde edilen verilerin analiz edilmesinde de betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen ham veriler, sistematik olarak kodlama yapılarak kategoriler belirlenmiş ve okuyucu için anlamlı hale getirilmiştir. Her bir görüşme metni sistematik olarak kodlandıktan sonra, katılımcıların görüşleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmek amacıyla görüşme metinleri arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının birçoğunun küresel vatandaşlık algılarının yeterince gelişmemiş olduğu görülmüştür.

Keywords
Küresel vatandaşlık, küresel vatandaşlık eğitimi algısı

Abstract
This study seeks to uncover prospective Social Studies teachers’ perceptions of global citizenship education, and was conducted through qualitative research methodology with a total of 10 Social Studies teacher candidates – five female and five male – studying at Ondokuz Mayıs University in Samsun, Turkey. Targeted sampling was used in the selection of the participants, semi-structured interview forms were designed for data collection, and the descriptive analysis method was chosen for data analysis. The raw data obtained from the interviews were categorized through systematic coding and thus rendered meaningful for the reader. After each interview text was systematically coded, all texts were compared to detect similarities and differences in the participants’ opinions. The study findings suggest that many prospective teachers’ perceptions of global citizenship education are not sufficiently developed. Besides, most of them confine themselves to the clichés in the citizenship coursebooks when expressing their global citizenship perceptions. The prospective teachers mostly focus on the concepts of the rights, responsibilities, duty consciousness, respect, and universal and cultural values.

Keywords
Global citizenship, perception of global citizenship education

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri