Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DERS MATERYALİ OLARAK EDEBİ ÜRÜN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(THE VIEWPOINTS OF SOCIAL SCIENCES TEACHERS ON THE USE OF LITERARY GENRES AS CLASS MATERIALS )

Author : İhsan ÜNLÜ    
Type :
Printing Year : 7
Number : 22
Page : 120-136


Summary
Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders materyali olarak edebi ürün kullanımına yönelik görüşlerini incelemek için yapılmıştır. Edebi ürün kullanımında öğretmenlerin tercihleri, edebi ürünlerin hangi amaçlarla kullanıldığı, kullanılacak ürünün belirli kriterle seçilip seçilmediği, kullanım sürecinde karşılaşılan sorunlar gibi başlıklar çalışmada ele alınmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 20 sosyal bilgiler öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Bulgular neticesinde; öğretmenlerin edebi ürün tercihlerinde konu, öğrenci seviyesi gibi unsurları dikkate aldığı, edebi ürünleri dersin her aşamasında kullanabildiklerini, edebi ürünleri belirli yöntemlerle kullandıklarını, özellikle edebi ürün kullanmalarının nedenlerini, sonuçlarını ve karşılaştıkları sorunları ortaya koyan sonuçlara ulaşılmıştır. Edebi türlerin eğitim-öğretim sürecinde kullanımını daha planlı hale getirmek ve bu husustaki beklentileri standartlaştırmak için çalışmaların yapılması önemli görülmektedir.

Keywords
Edebi türler, ders materyali, öğretim, öğretmen görüşü

Abstract
This study has been conducted to examine the viewpoints of social sciences teachers on the use of literary genres as class materials. The titles such as the preferences of social sciences teachers on the use of literary genres, on what grounds the literary genres are used, the products being selected with certain criteria, and the problems in the process of usage have been handled in the study. The study has been conducted by using the Qualitative Research Method. Semi-structured interviews were made with 20 social sciences teachers. The data obtained were examined by using the Content Analysis Method. It was concluded in the light of the findings that teachers took the elements like topic and the level of the students into consideration in selecting literary genres, and use the literary genres in every stage of their classes with certain methods. The results also revealed the reasons, results and the problems encountered during the use of literary products. It has been concluded that the use of literary products must be planned better for the education-training process, and the expectations on this topic must be standardized.

Keywords
Literary Genres, Class Material, Teaching, Teacher Viewpoints.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri