FARKLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG): ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
(MOBBING ON THE HIGH SCHOOL TEACHERS WHOWORK DIFFERENT SCHOOLS: A CASE STUDY IN ANTALYA )

Author : Nurten SARGIN  Aydın ÇİVİLİDAĞ-Nurten SARGIN  
Type :
Printing Year : 2011
Number : 3
Page : 11-22
    


Summary
Bu çalışma farklı ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin işyerinde psikolojik tacize maruz kalma düzeylerini belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Antalya il merkezinde Anadolu Lisesi, Genel Lise, İmam Hatip Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesinde çalışan öğretmenlerle yapılmıştır. Katılımcılar 55’i kadın, 50’si erkek toplam 105 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen ve Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerlik ve güvenirliği yapılan Olumsuz davranışlar ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; okul türü ve cinsiyet değişkenine göre işyerinde psikolojik taciz (mobbing) puan ortalamalarının anlamlı düzeyde bir farklılık göstermediği belirlenirken, mesleki kıdem değişkenine göre 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin işyerinde psikolojik tacizin sosyal ilişkilere saldırı alt boyutunun 0-10 yıl ve 11-20 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Öğretmen, Orta öğretim, Psikolojik Taciz

Abstract
It is try to determine in this research that the level of the mobbing on high school teachers who work different schools. The research was carried on 105 teachers who work in four different types of high schools (Anatolian High Schools, General High School, Religious High School, Industrial Vocational High School). The Negative Acts Questionarrie which is developed by Einarsen and Raknes (1997) and transtaled into Turkish by Cemaloğlu (2007) is used in this research. According to the result; while the average of the scores of mobbing according to school type and gender variable is not significated, it is determinated that mobbing, the attack to the life quality and vocational position and the sub dimensions of the attack of dignity is significated according to vocational position for 21 years or over seniority teachers higher than the other teachers.

Keywords
Teacher, High School, Mobbing