Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
(EXAMINATION of PROSPECTIVE TURKISH LANGUAGE TEACHERS and TURKISH LANGUAGE and LITERATURE TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS )

Author : Ayla ARSEVEN  , Burcu MOROĞLU, Ebru ALDIĞ  
Type :
Printing Year : 6
Number : 21
Page : 48-66


Summary
Bu araştırmanın amacı, Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterliliğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve öz yeterlik algısının eğitimdeki rolünün ortaya konulmasıdır. Bu çalışma, nitel araştırmalardan olgu bilim deseninde bir çalışmadır. Çalışmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören ve maksimum durum örneklemesi ile seçilen 4. sınıfa devam eden 14 erkek, 16 bayandan oluşan 15 Türkçe ve 15 Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplam 30 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Veri analizi sürecinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; “düşünme becerileri geliştirme”, “derse motive etme”, “pekiştireç kullanma”, “alan bilgisi”, “dört temel dil becerisi geliştirme” ve “olumlu dönüt verme ve düzeltme davranışları” temaları ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda; Türkçe öğretmeni adayları Türk dili ve Edebiyatı öğretmen adaylarına göre sınıf içinde pedogojiye daha çok önem verirken, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen ad ayları için “alan bilgisinin” öğretmen öz-yeterliğinde en önemli belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır. Her iki öğretmen aday grubu öğrencilerde düşünme becerilerini geliştirmek için; beyin fırtınası, grup çalışması gibi öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanacaklarını belirtmişler ancak özellikle yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için bu teknik ya da yöntemlere ilişkin uygulama örnekleri verememişlerdir.

Keywords
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adayı, öz yeterlik

Abstract
The aim of this study is to examine self-efficacy beliefs of prospective Turkish Language and Turkish Language and Literature teachers and to find out the role of self-efficacy perception in education. This study is a phenomenological study, which is one of the qualitative research designs. Interviews were made as data collection tool. The study was carried out with a total of 30 students, 14 of whom are male and 16 of whom are female students, attending Cumhuriyet University Education Faculty and Faculty of Letters. 15 students from each faculty were included in the study. In data analysis process, content analysis method has been used. According to the findings of the study, “improvement of thinking skills”, “motivating for the course”, “using consolidator reinforce”, “content knowledge”, “improve four basic language skills” and “giving positive feedback and correction” themes emerged. As a result of the study, it was found out that prospective Turkish language teacher candidates attached greater importance to pedagogy, for Turkish Language and Literature teacher candidates “content knowledge” is the most important factor in teacher self-efficacy. Both prospective teachers groups stated that they will use student centered methods and techniques like brain storming, group work; however, they did not give any examples of these techniques and methods aimed to improve creative thinking and problem solving skills.
debates on abortion research paper on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Prospective Turkish and Turkish Language and Literature teachers, self-efficacy

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri