Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÖROĞLU, ERMENİ VE BİR TÜRKÜ
(KOROGLU, ARMENIAN AND A TURKISH FOLKSONG )

Author : Reyhan Gökben SALUK    
Type :
Printing Year : 6
Number : 20
Page : 224-241


Summary
Köroğlu destanı, Türk milletinin ortak kültür mirasını, tarihini ve folklorunu yansıtan bir abidedir. Destanın; ilk tarihî tabakaları Türklerin kültürel ve siyasi birliktelik içinde olduğu dönemlere kadar uzanmakta ve tarihî süreç içinde zenginleşerek epope seviyesine ulaştığı görülmektedir. Köroğlu destanı çok boyutlu tarihî kurgusu, geniş bir coğrafyada kendine has bir anlatı geleneği yaratması, varyant ve versiyon zenginliği gibi vasıflarıyla destan külliyatımız içinde evrensel bir kültür ansiklopedisi seviyesine ulaşmış bir eserdir. Köroğlu rivayetlerinde kahraman Köroğlu’nun karşısında çeşitli etnik gruplara mensup tipler bulunmakta (Arap, Ermeni, Yahudi, Kürt, Gürcü, Lezgi, Frenk, Çin vb.) ve bu etnik gruplarla Türklerin siyasi, sosyal ve kültürel ilişkileri tasvir edilmektedir. Bu sayede Türklerin diğer milletlerle olan tarihî, ekonomik ve sosyolojik bağlarının etkileri ve yansımaları Türk milletinin ortak temayülü ve kolektif bilinçaltının ortak cevabı olarak âşıkların, destancıların ve ravilerin dilinden söze dökülmektedir. Köroğlu destanında yer alan etnik gruplardan bir örnek olarak Ermeni tipi, daha ziyade "kâfir/bezirgân" olarak betimlenmektedir. Destanın Batı versiyonlarında yer alan Ermeni-Köroğlu deyişmesinin arka planında, Ermenilerin haksız yoldan zenginleşmeleri, her iki etnik grup arasındaki din farklılığı vb. sebepler yatmaktadır. Köroğlu ile Ermeni tipi ve destanın Ermeni rivayetleri ile bağı ciddi araştırmalara konu olmalıdır. Bu makalede, H.1256/M.1839 tarihli bir cönkten aldığımız Köroğlu Ermeni deyişmesi Latin harflerine aktarılmıştır. Ayrıca Köroğlu destanındaki Ermeni tipi mevcut metinlerden yola çıkılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Köroğlu, Ermeni, Köroğlu destanı, türkü

Abstract
The Köroğlu Epic is a monument that reflects the collective culture, history and folklore of the Turkish nation. It can be said that the first historical sheets of the Köroğlu Epic belongs to the period of cultural and political unity of Turks and that epic was later enriched epope during historical process. Köroğlu is an epic has reached the level of a universal encyclopedia in our corpus with qualifications as multi-dimensional historical fiction, geographical prevalence, variant and version diversity. With almost every version of Köroğlu legend, there are so many ethnic types of protagonists across the great hero Köroğlu (Arabs, Armenians, Jews , Kurds , Georgians, Lezgi, Europeans , Chinese and so on) and in these texts we can easily to see the depicted political, social and cultural relations. In this way, we can see the effects of these relations as an answer of ashiks, legend writers which shows us the reflection of Turkish opinion and collective unconscious. The pratogonist Armenian in this legend unfortunately depicted as cruel merchant, with fake identity, insinuating manner person like some other ethnic members in this legend. The background of the speech between Köroğlu and Armenian, the text make us a criticism of Armenian bad-behaves , the unjust enrichment on the road, religious differences and betrayal to the Turks. Köroğlu and Armenian versions and this epic narrative should be the subject of serious research. In this article, 1256/1839 dated Köroğlu-Armenian folksong received from a manuscript was transferred to Latin alphabet. Also in Köroğlu the Armenian pratogonist can be examined by using the other versions.
debates on abortion research paper on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Köroğlu, Armenian, Köroğlu Epic, Turkish folksong

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri