Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HALK ANLATILARINDA “OLAĞANÜSTÜ BİÇİMDE HAMİLE KALMA” MOTİFİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(THE EVALUATION ON GETTING PREGNANT THEME EXTRAORDINARILY IN FOLK NARRATIVES )

Author : Gülda ÇETİNDAĞ SÜME    
Type :
Printing Year : 6
Number : 20
Page : 135-151


Summary
Yaşam biçimini, dilini, dinini, tarihini, sosyo-kültürel yapısını, ağız özelliklerini, giyim-kuşamını, örf ve âdetlerini, geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, hayata bakış açısını kısacası kültürünü özümseyerek halk anlatılarında biçimlendirip ölümsüzleştiren Türk milletinin varoluş serüveni, kültürel bellekte geçmişten günümüze yaşatılmaktadır. Bu bakımdan yüzyılların tecrübesini, bilgi birikimini ve görgüsünü sözlü gelenekte var edip yazıyla ebedîleştiren halkın, yaşam süzgecinden geçirdiği anlatıları, oldukça zengin motif ve semboller içermektedir. Hayatın ve hayalin kusursuz bir şekilde sentezlenerek işlendiği halk anlatıları; doğum, evlenme ve ölüm gibi hayatın geçiş aşamaları ile birlikte talih, cemiyet, kaderin ters dönmesi, sihir, imtihan, aldatma, geleceğin tayini, yasak, olağanüstülükler, yemin vb. gibi pek çok motifle süslenmiştir. Özellikle evlilik motifi ve buna bağlı olarak hamile kalma motifinde çeşitli sembolik değerler ve olağanüstülükler dikkati çekmektedir. Elma yiyerek, ziyafet vererek, dua ederek, kan içerek, ziyarete giderek, gül koklayarak, güneşe bakarak ya da belirli şartları yerine getirerek hamile kalma/çocuk sahibi olma motifleri bunlardan bazılarıdır. Bu motiflerin anlam alanında tıbbî bilgi, halk hekimliği, mitoloji, misafirperverlik, olağanüstü güç, inanç, umut, sevgi vb. yer almaktadır. Çalışmamızda, halk anlatılarından hareketle hamile kalma/çocuk sahibi olma motifi üzerinde durularak bu motifin taşıdığı değerler açıklanacaktır. Çalışmadaki amacımız; Türk milletinin soyunun devamı hususundaki düşüncelerini çözmek, uygulamalarını yaşatmak ve Türk kültürünün ölümsüzleştirildiği halk anlatılarının içerdiği sembolik anlamları gün yüzüne çıkarmaktır.

Keywords
Kültür, halk anlatıları, hamile kalma motifi, olağanüstülükler, sembol

Abstract
The adventure of existence of Turkish nation which immortalized life styles, customs, traditions and beliefs by assimilating in folk narratives is being perpetuated in the cultural memory from the past to the present. In this regard, the narrations of which eternised centuries’ experience, knowledge and etiquette in oral tradition by writing include quite rich symbols and themes. The folk narrative handled with flawless synthesis of life and dream was dressed up with themes such as birth, marriage, transition phases of life like death, luck, determination of fate, extraordinary events, hospitality. Several symbolic values and extraordinary events attract attention particularly on themes such as marriage and pregnancy/ having a child which depend on marriage. Themes of getting pregnant while eating apple, feasting, praying, drinking blood, going to visit are the examples of them. Themes such as folk medicine, hospitality and extraordinary power get involved in the meaning area of these themes. In our survey, we are going to explain the value of these themes by the work of folk narration on getting pregnant and having child. Our gools in this survey are to solve thoughts about continuation of Turkish race, to maintain applications and to expose the meaning of folk narrations which Turkish culture has immortalized.

Keywords
Culture, folk narrative, pregnant theme, extraordinary events, symbol.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri