Halk Masalı Yazmak
(Writing A Folk Tale )

Author : Çiğdem KARA    
Type :
Printing Year : 6
Number : 20
Page : 1-20
    


Summary
Bu yazıda, 2012-13 akademik yılında EDB 411 ve 412 Türkoloji Çalışmaları (B grubu) derslerini alan altı lisans öğrencisiyle yapılan masal yazma deneyimi konu edilmektedir. Bu deneyime başlatan soru, “geleneksel masalın temel yapısı ve yaratıcı yazarlık ilkeleri takip edilerek bir masal yazmak mümkün mü?” olmuştur. Yazının amacı, kurgu metin yazmak isteyenlere, bir yazma denemesi olarak hem geleneksel edebiyat okumanın, hem de onun biçim özelliklerinden yararlanmanın önemini göstermektir. Yazı dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, Holbek ve Lüthi aracılığıyla, geleneksel masalın yapısı hakkında kısa bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde, çağdaş yaratıcı yazar adaylarına yapılan önerilerden bazıları listelenmektedir. Üçüncü bölümde, her iki yazı geleneğinin kesişen ve ayrılan yönleri saptanmaktadır. Son bölümde de öğrencilerle masal yazma deneyimi anlatılmakta ve dört öğrencisinin masalı Holbek’in beşli eylem sistemine göre özetlenmektedir. Makalenin sonunda, bu deneyimin etkileri şöyle vurgulanmaktadır: Yaratıcı yazarlığı deneyim eden öğrenciler, tartışmasız, tatmin edici bir duyguya ve özgüvene sahip olmaktadır. Her ne kadar biçim bilgisine, sözcük hazinesi, dilbilgisi, okuma alışkanlığı, hayal gücü, duygu ve tüm bunları yansıtma gücüne sahip olunsa belki de hiç yazar olunamayacaktır. Tüm bunlara sahip olmadan önce yetenek ve yazma becerisine sahip olmak gerekir.

Keywords
Halk Masalı, Yaratıcı Yazarlık, Geleneksel Anlatıcı

Abstract
Subject of this article is experience of writing a tale with six undergraduate students of EDB 411 and 412 Turkology Studies (group B) course at 2012-13 academic year. Started question of this experience is “Is it possible that to write a tale by following the basic structure of traditional tale and the principles of creative writer?” Aim of the article is to prove, who wants to write a fiction text, that the importance of reading traditional literature as an attempt to write and also utilizing form features of it. The paper consists of four sections: In the first section is given brief information on structure of traditional tale by Holbek and Lüthi. In the second section is listed some of the recommendation that suggested to candidate of contemporary creative writer. In the third section is determined intersection and separation in the style of both writing traditions. In the final section is told that experience of writing a tale with student and summarized the tales of four students by five move system of Holbek. In the end of the article, effects of this experience is emphasized as the follow: The students who experienced creative writer have been indisputably a satisfying feeling and self-confidence. Although someone has morphology, vocabulary, grammar, reading habits, imagination, sense and power of reflection of these knowledge, he/she probably will not be became a writer ever. Before having all these knowledge, someone should has talent and writing skills.

Keywords
Folk Tale, Creative Writer, Traditional Narrator