Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Stresle Başa Çıkma Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarına ve Otomatik Düşünce Düzeylerine Etkisi
(The Effect of Stress Coping Education on University Students' Stress Coping Styles and Automatic Thoughts Levels )

Author : Ahmet BEDEL  , Rana VAROL, Simge KARAKAŞ  
Type :
Printing Year : 6
Number : 19
Page : 76-91


Summary
Bu araştırmanın amacı, stresle başa çıkma eğitiminin üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarına ve otomatik düşünce düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneme deseni kullanılmış olup, deneme grubunda 11, kontrol grubunda 11 denek yer almıştır. Verilerin toplanmasında Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ve Geliştirilmiş Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ-G) kullanılmıştır. Deneme grubuna sekiz haftalık stresle başa çıkma eğitimi uygulanmıştır. Kontrol grubu ile herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Deneklerin ön test son test puan farklarının anlamlılığı Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, stresle başa çıkma eğitiminin, deneme grubunda yer alan üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarına anlamlı etkisinin olmadığı, buna karşın otomatik düşünce düzeylerinin azalmasında anlamlı düzeyde etkisinin olduğunu göstermiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak, yorumlarda bulunulup, uygulamaya ve araştırmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Keywords
Stresle Başa Çıkma Eğitimi, Başa Çıkma Tarzı, Otomatik Düşünce Düzeyi

Abstract
The purpose of this research is to examine the effect of the stress coping education on university students' stress coping styles and automatic thoughts levels. The semi-experimental design with pretest-posttest control group was used in this study, 11 subjects have been involved in the experiment group and 11 subjects have been involved in the control group. Scale of Coping with Stress (SCS) and Enhanced Automatic Thoughts Scale (ATS-E) were used for the collection of data. Eight weeks training of coping with stress were applied to the trial group. The control group did not receive any application. The significance of the pretest-posttest difference scores of the subjects were analyzed by Mann-Whitney U test. Research findings showed that the education of coping with stress had no significant effect on the style of coping with stress of the university students in the trial group, however it had significant effect on the reduction in the automatic thoughts level. Comments based on the research findings were manifested and recommendations for practice and research were developed.

Keywords
Stress Coping Training, Stress Coping Styles, Automatic Thoughts Level

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri