M.Ö. I. YÜZYIL ROMA-PARTH İLİŞKİLERİNİN KİLİKYA EYALETİ’NDEKİ YANSIMALARI
(THE REFLECTIONS OF THE RELATIONS BETWEEN ROME-PARTH IN CILICIA PROVINCE IN B.C. I. CENTURY )

Author : Mehmet KURT    
Type :
Printing Year : 2011
Number : 2
Page : 1-14
    


Summary
Anadolu’nun güneyindeki korsanlık faaliyetlerini engellemek amacıyla kurulmuş olan Kilikya Eyaleti, Roma’nın geleneksel doğu politikası ve yönetim olgusunda önemli bir yer tutmuştur. Pompeius’un yapmış olduğu düzenlemelerle tarihinin en geniş sınırlarına ulaşmış olan eyalete, Lentulus Spinther’in valiliği sırasında Apameia (= Dinar), Cibyra (= Gölhisar) ve Synnada (= Şuhut)’nın da eklenmesiyle stratejik açıdan daha da önem kazanmıştır. Eyaletin özellikle Ovalık Kilikya’yı kapsayan doğu kesimi, M.Ö. I. Yüzyıl Roma yönetiminde oldukça karmaşık ilişkilerin yaşandığı, sık sık düzenlemelerin yapıldığı sahaların başında gelmiştir. Romalı valilerin kötü yönetimi ve korsanlık sorunu yüzünden uzun süre sıkıntılı dönemler yaşayan eyalet, Pompeius tarafından Ovalık Kilikya’nın bağlanması sonucu Parth tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Cicero ve Marcus Antonius başta olmak üzere, Roma’nın Kilikya Eyaleti yöneticilerinin yapmış oldukları düzenlemelerde Parthların büyük payı olmuştur. İşte bu çalışmanın konusunu Cicero’nun mektupları ve antik kaynaklar ışığında Roma-Parth ilişkilerinin Kilikya Eyaleti’ndeki yansımaları oluşturmuştur. Bu yönüyle çalışma, Roma-Parth iliklileri çerçevesinde Kilikya Eyaleti’nin tarihi gelişimi hakkında bir genel değerlendirmeyi içermektedir.

Keywords
Roma, Parthlar, Kilikya Eyaleti, Cicero, Marcus Antonius

Abstract
Province of Cilicia which was established in order to hinder piratical activities in the southern Anatolia has an important place in Rome’s traditional policy of the east and the fact of administrtation. The province spread on the widest borders thanks to the regulations that were made by Pompeius has gained more importance strategically with additions of Apameia (=Dinar), Cibyra (= Gölhisar), and Synnada (= Şuhut) during the governorship of Lentulus Spinther. Especially the east part of the province comprising Cilicia Pedias was the first of the areas where rather complex relations were experienced, and frequent regulations were applied in. B.C. I. Century Rome administration. Undergoing hard times due to the erroneous administration of Rome Governors and the problem of piracy for a long time; the province had been face to face with the danger of Parth due to its being tied to Cilicia Pedias by Pompeius. Being Cicero and Marcus Antonius’ in the first place, Parths have great roles in the regulations made by Rome’s Province of Cilicia administrators. Hence, the subject of this study is the reflections of the relationship between Rome- Parth on the light of Cicero’s letters and ancient sources. With respect to this side, the study includes a general evaluation about historical improvement of Cilicia Province in the context of Rome-Parth relations.

Keywords
Rome, Parths, Province of Cilicia, Cicero, Marcus Antonius.