FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE “VİRÜS” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF SCIENCE TEACHERS TOWARDS THE "VIRUS" CONCEPT IN THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS )

Author : Nagihan İmer Çetin  , Serkan Timur, Huriye Pehlivan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 47-59
    


Summary

Covid 19 pandemisi ile beraber toplumdaki her birey pandemiye neden olan “virüs” kavramı kavramı hakkında daha düşünür hale gelmiştir. Virüs kavramına ilişkin bilimsel bilgiler bireylere eğitim öğretim aracılığıyla erken yaşlarda fen bilgisi dersi aracılığıyla kazandırılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, bu branşta görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde “virüs” kavramına yönelik sahip oldukları algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden (Karadeniz, Ege, Marmara ve Doğu Anadolu)  50 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden birisi olan fenomonolojik (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı “google formlar” üzerinden online olarak hazırlanmış ve sosyal medya platformlarından katılımcılara ulaştırılmıştır. Fen bilimleri öğretmenlerinin “virüs” kavramına yönelik benimsedikleri algıları ortaya çıkarmak amacıyla “Virüs……….gibidir; çünkü………..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırma sırasında elde edilen verilen çözümlenmesi içerik analizi tekniği ile yapılmıştır. İçerik analizine göre elde edilen veriler kavramsallaştırılarak akılcı bir şekilde organize edildikten sonra veriler açıklayıcı kategorilere ayrılmıştır. Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin geçerli 43 farklı metafor ürettiği belirlenmiştir. Elde edilen metaforlar 4 farklı kategori altında toplanmıştır. Kategoriler; olumsuz bir yapı unsuru (%36,2), doğa ve tabiat unsuru (%34), savaş unsuru (%14,9) ve yaşamı tehdit eden unsur (14,9) şeklindedir. Bu sonuçlar fen bilimleri öğretmenlerinin pandemi sürecinde virüs kavramı hakkındaki görüşlerinin benzerlik göstermediğini veya çok farklı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte fen bilimleri öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde “virüs” kavramını genellik olumsuz bir kavram olarak algıladıkları sonucuna varılmıştır. Bunun nedeni kendini izole etme, pandemi sürecindeki ekonomik sorunlar, kısıtlı sosyal etkileşim ve iletişim, sürecin belirsizliği gibi etkenlerin olabileceği düşünülmektedir. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda sonuçlar tartışılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Covid-19, fen bilimleri öğretmenleri, virüs, metaforAbstract

Each individual in society has begun more consider the " virus " concept that causes the Covid 19 pandemic. Scientific knowledge about the virus's concept is provided to individuals through science lessons at an early age. Therefore, this study aimed to reveal the perceptions of science teachers working in this branch towards the concept of "virus" during the Covid-19 pandemic through metaphors. Fifty science teachers from different Turkey regions (Black Sea, Aegean, Marmara, and Eastern Anatolia) participated in the research. The phenomenological (phenomenology) design, one of the qualitative research models, was used in the study. The data collection tool was prepared online over "google forms" and delivered to the participants through social media platforms. To reveal science teachers' perceptions towards the concept of "virus" they were asked to complete the sentence as "Virus is as a …………; because…………….". The analysis of the data was done by the content analysis technique. The data obtained according to content analysis were conceptualized and organized rationally and divided into explanatory categories. As a result of the study, it was determined that science teachers produced 43 different valid metaphors. The metaphors obtained were collected under four different categories. Categories; a negative structural element (36.2%), nature and nature element (34%), a war element (14.9%), and a life-threatening element (14.9). These results showed that science teachers' views on the concept of virus during the pandemic process were not similar or very different. However, it was concluded that science teachers generally perceived the concept of "virus" as a negative concept during the Covid-19 pandemic process. The reason for this is thought to be factors such as self-isolation, economic problems in the pandemic process, limited social interaction and communication, and uncertainty of the process. In line with the study's findings, the results were discussed and suggestions for future studies were offered.Keywords

Covid-19, science teachers, virus, metaphor