MEKÂNSAL DÜŞÜNME BECERİSİ TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(DEVELOPING A SPATIAL THINKING ABILITY TEST )

Author : Cennet ŞANLI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 1-18
    


Summary

Bu araştırmada öğretmen adaylarının mekânsal düşünme becerisini tespit etmeye yönelik bir test geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Coğrafya Bölümlerinde öğrenim gören 442 öğretmen adayı oluşturmuştur. Test geliştirme aşamalarının izlendiği süreçte sırasıyla;  testin amacını belirleme,  testin ölçeceği özellikleri saptama, test maddeleri oluşturma, maddeleri gözden geçirme taslak form hazırlama ve pilot uygulama yapma, nihai testi oluşturma ve istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre testin ortalama güçlük katsayısı 0,51; ortalama ayırt edicilik katsayısı ise 0,38’dir. Testin ortalama güçlükte ve ayırt edici bir özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Üst ve alt grup madde analizi sonuçları testte yer alan her bir maddenin anlamlı derecede ayırt edici olduğunu göstermiştir. Hesaplanan çift tutarlılık katsayısı sınıflama ve sıralama geçerliliğinin sağlandığını işaret etmiştir. Test tekrar-test yöntemi uygulanarak elde edilen sonuçlar testtin kararlı bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Testin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan KR-20 katsayısı 0,71’dir. Testin nihai formu 23 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar, testin coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mekânsal düşünme becerisini ölçmek için geçerli ve güvenilir olduğunu gösteren kanıtlar sunmuştur. Gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı örneklemler üzerinde testin geçerliliği ve güvenirliği araştırılabilir.Keywords

Mekânsal düşünme, mekânsal düşünme becerisi, test geliştirmeAbstract

This study aimed to develop a test to explore preservice teachers’ spatial thinking ability. The sample consisted of 442 preservice teachers studying at the departments of geography teaching, social studies teaching, and geography. The following steps were followed during the test development; defining the purpose of the test, identifying properties that the test measures, formulating test items, reviewing items preparing the draft form and piloting, and designing the final test and conducting statistical analyses. According to the results of statistical analysis, the mean difficulty index of the test is 0.51 and the mean discrimination index is 0.38. The test was found to have moderate difficulty and discrimination. The results of the item analysis based on the upper and lower groups showed that each item in the test is significantly discriminant. The computed double-consistency index showed that the test has classification-sorting validity. The results obtained through the test-retest reliability method showed that the test has a consistent construct. The Kuder-Richardson 20 coefficient (KR-20) calculated to determine the reliability of the test is 0.71. The final version of the test consists of 23 items. These results provided evidence that the test is a valid and reliable test to measure preservice geography and social teachers' spatial thinking ability. The validity and reliability of the test can be investigated with different samples in future studies.Keywords

Spatial thinking, spatial thinking ability, test development