ERGENLERİN, ERGENLİK DÖNEMİNE İLİŞKİN ALGILARINA METAFORİK BİR BAKIŞ
(A METAPHORİCAL OVERVIEW OF ADOLESCENT PERCEPTİONS OF ADOLESCENT PERİOD )

Author : Ertuğrul TALU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 33-46
    


Summary

Bu araştırmanın amacı ergenlerin, ergenlik dönemine ilişkin algılarını metaforlar aracılılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel araştırma modellerinden olgubilim (fenomenoloji) modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, bir devlet lisesinde öğrenim gören 139 lise öğrencisinden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış olan üzerinde metafor kavramına ilişkin açıklama ve yönergenin olduğu bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formda katılımcılardan‘’Ergenler ve ergenlik dönemi……...………………………….gibidir/benzer, çünkü ......................”cümlesini yalnızca bir metafor kullanarak yazmaları istenmiştir. Katılımcılara formları doldurmadan önce metaforlar hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve de örnek olması açısından farklı kavramlara ilişkin metaforların kullanıldığı birkaç örneğe formda yer verilmiştir. Katılımcılardan elde veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğrenciler tarafından “ergenlik ve ergenlik dönemi” kavramına ilişkin 92 farklı metafor üretildiği tespit edilmiştir. Bu metaforlar; ortak özellikleri bakımından “sıkıntı ve stres”, “tutarsızlık ve değişkenlik, “kontrolsüzlük ve aşırı hareketlilik”, “süreç ve geçiş”, “amaçsızlık ve işe yaramazlık” ve “hassaslık” gibi toplam altı farklı kategori altında toplanmıştır. Kategoriler ve üretilen metaforlar değerlendirildiğinde ergenlerin, ergenlik ve ergenlik dönemine ilişkin olumsuz algı ve düşünceleri yansıtan metaforları daha çok kullandıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak ergenlerin içinde bulundukları gelişim dönemine yönelik algılarını somutlaştırıp kavramsallaştırarak dışa vurabilmelerinin, pedagojik açıdan önem arz edeceği düşünülmektedir. Çünkü bu algılama biçimleri, bir nevi ergenlerin içinde bulundukları gelişim dönemine yönelik bakış açılarının bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca bu bakış açılarının eğitimciler ve aileler tarafından bilinmesi, ergenlere ilişkin yaklaşım biçimlerinin düzenlenmesine ve özellikle de onların içinde bulundukları ruh halinin anlaşılmasında önemli katkılar sağlayabilir.Keywords

Ergen, Ergenlik dönemi, Algı, MetaforAbstract

The aim of this study is to reveal adolescents' perceptions of adolescence through metaphors. The research was carried out using the phenomenology model, one of the qualitative research models. The study group of the research consisted of 139 high school students studying at a state high school in the 2019-2020 academic year. In the research, a semi-structured interview form prepared by the researcher with an explanation and instruction regarding the concept of metaphor was used as the data collection tool. In the form, participants say "Adolescents and adolescence period is like /similar to ………………. because ......................" They were asked to write using metaphor. Before filling out the forms, the participants were given a brief information about the metaphors, and a few examples using metaphors related to different concepts were given as an example. The data obtained from the participants were analyzed and interpreted with the method of content analysis. It was determined that different metaphors were produced. These metaphors; In terms of their common features, they are grouped under six different categories such as "distress and stress", "in consistency and variability," uncontroll ability and hyperactivity "," process and transition "," aim lessness and use lessness "and" sensitivity ". When the categories were evaluated, it was determined that adolescents had been more used metaphors with negative perceptions and thoughts about adolescence and adolescence period. As a result, it is thought that the ability of adolescents to concretize and conceptualize their perceptions of the developmental period they are in will be important in pedagogical terms. Because these perception styles can also be considered as an indicator of adolescents' perspective towards the developmental period they are in. In addition, knowing these perspectives by educators and families can make a significant contributions to the organization of approaches to adolescents, and especially to understanding their mood.Keywords

Adolescent, Adolescence period, Perception, Metaphor