COMPARISON OF VIRTUAL REALITY ADVERTISEMENTS WITH THE ADVERTISEMENT IN OTHER MEDIA WITH THE HELP OF RECALL TESTS: A SAMPLE APPLICATION
(SANAL GERÇEKLİK REKLAMLARININ DİĞER MECRALARDAKİ REKLAMLARLA HATIRLAMA TESTLERİ YARDIMIYLA KARŞILAŞTIRILMASI: BİR ÖRNEK UYGULAMA )

Author : Ahmet UYAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 41
Page : 893-928
    


Summary
Endüstri 4.0 adı verilen yeni dönüşüm süreci ekonomiyi yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Bu dönüşüm süreciyle birlikte farklı bazı teknolojiler iş yaşamına girmeye başlamıştır. Bunlardan biri sanal gerçeklik adını verdiğimiz teknolojidir. Sanal gerçeklik bireylere orada olma hissi uyandıran bilgisayar destekli 3 boyutlu ortamlara verilen isimdir. Birçok alanda olduğu gibi İşletme alanında da sanal gerçeklikten ve onun getirdiği yeniliklerden yararlanılmaya başlanmıştır. İşletmeler reklam gibi tutundurma elemanları içerisinde sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanma yoluna gitmektedir. Bu yeni yöntemin tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki etkisi ve reklam etikliğine katkısı çeşitli akademik platformlarda araştırılmaktadır. Çalışmada sanal gerçeklik reklamlarının tüketiciyi nasıl etkilediği konusu üzerinde durulmaktadır. Sanal reklamlarla yazılı ve görsel reklamlar karşılaştırılmış hangisinin tüketici hafızasında daha fazla yer ettiği anlaşılmaya çalışılmış, hatırlatma testleri yardımıyla tüketiciler üzerine bir anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sanal gerçeklik reklamlarının diğer reklam türlerinden daha fazla tüketiciler tarafından hatırlandığı görülmektedir. Ayrıca tüketiciler en fazla sanal gerçeklik reklamlarından etkilendiklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre işletmelerin sanal reklamlara daha fazla yatırım yapmaları kendi pazarlama stratejileri açısından daha faydalı olacağı ve tüketici iletişimini geliştireceği anlaşılmıştır.

Keywords
Sanal gerçeklik, reklam, reklam mecraları, reklamda sanal gerçeklik, hatırlama testleri.

Abstract
The new transformation process called Industry 4.0 has begun to reshape the economy. With this transformation process, some different technologies have begun to enter business life. One of them is the technology we call virtual reality. Virtual reality is the name given to computer-aided 3D environments that gives individuals the feeling of being there. As in many other fields, virtual reality and its innovations have started to be used in the field of Business. Businesses now include virtual reality technology among their promotional tools such as advertising. The impact of this new method on consumers’ purchasing decisions and its contribution to advertising ethics is being investigated in various academic platforms. The present study focuses on how virtual reality ads affect consumers. Virtual ads were compared with print and visual ads to understand which ones stick more in the minds of consumers and, for this purpose, a questionnaire was administered to consumers with the help of recall tests. According to the results obtained, virtual reality ads appear to be recalled by consumers more than other types of advertisement. Additionally, consumers stated that they were influenced by virtual reality ads the most. Based on the findings of this research, it seems that it would be a good idea for businesses to make more investment in virtual reality ads for the benefit of their own marketing strategies as this would improve their consumer communication.

Keywords
Virtual reality, advertisement, advertising media, virtual reality in advertisement, recall tests.