SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
(SOCIAL STUDIES AND CLASSROOM TEACHERS’S OPINIONS ABOUT FATIH PROJECT )

Author : Kadir KARATEKİN  , Özlem ELVAN, Durdane ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 6
Number : 18
Page : 81-114
    


Summary
Fatih projesinin sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenleri tarafından değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması deseniyle tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 220 sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı araştırmacıların geliştirdiği 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin Fatih projesine yönelik olumlu görüşlere sahip olduğu; ancak başarıya ulaşıp ulaşmayacağı noktasında çok büyük kaygılar içerisinde olduğu görülmektedir.

Keywords
Sosyal bilgiler öğretmeni, sınıf öğretmeni, fatih projesi.

Abstract
This study, aiming the assessment of FATIH project by social science and primary school teachers, was designed using a qualitative research approach, special case study method. Sample of the study consisted of 220 social science and primary school teachers. Data collection tool of the study was developed by the researchers and contained 5 open-ended questions. Content analysis has been used to analyze the data. As the result of the study, it has been found that social science and primary school teachers had positive attitudes toward FATIH project but they have concerns about the success of the study.

Keywords
Social studies teacher, primary school teacher, FATIH project