Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATING THE LEVEL OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ ADHERENCE TO ETHICAL PRINCIPLES IN EDUCATIONAL ASSESSMENT
(ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMSEL DEĞERLENDİRMELERDE ETİK İLKELERE BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Vural YILDIZ  , İsmail KİNAY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 41
Page : 863-892


Summary
Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin eğitimsel değerlendirmelerde etik ilkelere bağlılık düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma yöntemi olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki ortaokullarda çalışan öğretmenlerden basit seçkisiz yoluyla seçilen 601 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Alkharusi (2016) tarafından geliştirilen ve İlhan, Güler ve Kinay (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analiz sürecinde betimsel istatistiklerle veri setinin doğruluğu kontrol edilmiş ve üç bireyin uç değer olduğu gözlemlendiği için veri seti 598 olarak düzenlenmiştir. Veri setinde yer alan bireylerin toplam puanlarına ilişkin minimum, maksimum, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri elde edilerek betimsel düzeyde incelemeler yapılmıştır. Betimsel düzeydeki incelemelerden sonra grupların ortalama puanlarının karşılaştırılması amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız örneklemler t- testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin, eğitimsel değerlendirmelerde etik ilkelere yüksek düzeyde bağlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin eğitimsel değerlendirmelerde etik ilkelere bağlılık düzeylerinin öğretmenlerin alanlarına göre farklılaştığı görülürken, cinsiyet ve mesleki kıdeme bağlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Eğitimsel değerlendirmelerde etik ilkeler, etik, değerlendirme yeterlikleri

Abstract
This study aims to investigate the level of secondary school teachers’ adherence to ethical principles in educational assessment with respect to various variables. Descriptive survey design was adopted as research design. The study was conducted on 601 teachers who were selected by simple random sampling from the secondary schools in the central districts of Diyarbakır in the 2017-2018 educational year. “Adherence to Ethical Principles in Educational Assessment Scale” which was constructed by Alkharusi (2016) and adapted into Turkish by İlhan et al. (2017) was used to gather data from the participants. The accuracy of the data set was checked with descriptive statistics and three participants were found to be extreme values, resulting in an overall sample of 598. Data were analyzed by descriptive statistics such as minimum, maximum, mean and standard deviation. After descriptive analyses, one-way analysis of variance and independent samples t-test were run for comparison of the mean scores. The results indicated that there was a high degree of adherence to the ethical principle in educational assessments. Additionally, it was found that teaching specialty areas significantly influence the level of teachers’ adherence to ethical principles, but did not vary as a function of gender and teaching experience.

Keywords
Assessment competencies, ethics, ethical principles in educational assessment

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri