Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN INVESTIGATION OF THE AFFECTIVE TENDENCIES OF THE STAFF WORKING IN A UNIVERSITY TOWARDS THE ENVIRONMENT
(BİR ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇEVREYE YÖNELİK DUYUŞSAL EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Nihan YILMAZ  , Sibel ERKAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 224-244


Summary
Bu araştırmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi personelinin çevreye yönelik duyuşsal eğiliminin belirlenmesidir. Personelin çevreye yönelik duyuşsal eğilimini ölçmek için “Wisconsin Center for Environmental Education (1997)” tarafından geliştirilen ve Karatekin (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimler Ölçeği” 600 personele uygulanarak kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde çalışmakta olan personel oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri hazırlanan anket formuna bağlı kalınarak katılımcılarla yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda toplanmıştır. Araştırmanın örneklemine dahil edilecek personel sayısı (n), evren sayısı bilinen, basit rastgele örneklem formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır. Verilerin “SPSS 21.0 for Windows” programında analiz edildiği bu çalışmada, çalışma verileri değerlendirilirken kategorik değişkenler için frekans dağılımı (sayı, yüzde), sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma) verilmiştir. İki gruba sahip kategorik değişkenler arasındaki farkın incelenmesinde bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla gruba sahip kategorik değişkenler arasındaki farkın incelenmesinde ise “tek yönlü varyans analizi” (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca ölçek güvenirliliği için Cronbach’s Alpha değerinden yararlanılmış ve bu değer 0,78 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların duyuşsal eğilimlerine ilişkin ortalama puanı =43,28 olarak hesaplanmıştır. Personelin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri ile cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve çevre ile ilgili ders alma durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05).

Keywords
Çevre, duyuşsal eğilim, çevre sorunları, personel

Abstract
This study’s goal is to determine the affective tendency of Hacettepe University staff towards the environment. In order to assess the affective tendency of the staff towards the environment, “The Scale for Affective Tendencies Towards the Environment,” which was developed by the “Wisconsin Center for Environmental Education (1997)” and adapted to Turkish by Karatekin (2011), was applied to 600 staff. The population of the study consists of the staff working on the Beytepe Campus of Hacettepe University. The research data were collected by conducting face-to-face interviews with the participants by adhering to the questionnaire form prepared. The number of the staff (n) to be included in the sample of the study was calculated using the simple random sampling formula with the known number of population. In this study, in which the data were analyzed using the “SPSS 21.0 for Windows” software, frequency distribution (number, percentage) for categorical variables and descriptive statistics (mean, standard deviation) for numerical variables were presented while evaluating the study data. The independent samples t-test was used to examine the difference between categorical variables with two groups, and the “one-way analysis of variance” (ANOVA) was used to examine the difference between categorical variables with more than two groups. Furthermore, Cronbach's alpha value was used for scale reliability, and this value was determined to be 0.78. The mean score of the participants for their affective tendencies was calculated to be =43.28. It was determined that there was a significant difference between the affective tendencies of the staff towards the environment and their gender, educational level, income level, and the status of taking the course related to the environment (p<0.05).

Keywords
Environment, affective tendency, environmental problems, staff

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri