Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF PROFESSIONAL MUSICIANS’ EXPERIENCES ABOUT THE STRATEGIES THAT CAN BE USED WHILE LEARNING PIANO MUSIC
(PROFESYONEL MÜZİSYENLERİN PİYANO MÜZİĞİNİ ÖĞRENİRKEN KULLANILABİLECEK STRATEJİLER İLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Özlem KILINÇER  , Mehtap AYDINER UYGUN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 245-277


Summary
Bu çalışmanın amacı, profesyonel müzisyenlerin piyano müziğini öğrenirken kullanılabilecek stratejiler ile ilgili deneyimlerini anlamaya çalışmaktır. Bu kapsamda piyanistlerin bir eseri öğrenirken kullandıkları dikkat, yineleme, anlamlandırma-örgütleme, anlamayı izleme stratejileri ile duyuşsal stratejilerin neler olduğu incelenmiştir. Çalışma grubu 6 piyanistten oluşmuştur. Çalışmanın deseni nitel araştırma yöntemlerinden Phenomenology’dir. Veriler 22 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formu “Piyano Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin” (Kılınçer ve Aydıner-Uygun, 2013) maddeleri yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular haline getirilerek oluşturulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre; katılımcıların dikkat stratejileri ile ilgili deneyimlerinin nota üzerinde işaretlemeler yapma ve görsel imgeler kullanma temaları altında toplandığı tespit edilmiştir. Katılımcıların yineleme stratejileriyle ilgili deneyimlerinin yineleme, ezberleme ve günlük çalışma-egzersiz yapma temaları altında toplandığı belirlenmiştir. Katılımcıların anlamlandırma-örgütleme stratejileriyle ilgili deneyimlerinin benzerlik-farklılık ilişkisi kurma, eski öğrenmelerle ilişkilendirme, ayrıntılama-analiz etme, gruplama, teknik yapıyı-karakteri inceleme ve yavaş çalma temaları altında toplandığı bulunmuştur. Katılımcıların anlamayı izleme stratejileriyle ilgili deneyimlerinin yöntem belirleme, hatayı fark etme-sorgulama, güçlükleri belirleme, iyileştirmeye çabalama, kendini dinleme/başkalarına dinletme ve zamanı denetleme temaları altında toplandığı belirlenmiştir. Son olarak katılımcıların duyuşsal stratejilerle ilgili deneyimlerinin konsantrasyonu sağlama, disiplin, severek çalışma, endişe duyma, hissetme-hayal kurma temaları altında toplandığı tespit edilmiştir.

Keywords
Profesyonel müzisyen, piyano müziği, öğrenme stratejileri.

Abstract
The purpose of this study is to understand the experiences of professional musicians about the strategies that can be used while learning piano music. In this context, the attention, repetition, articulation-organization and comprehension monitoring strategies and affective strategies used by pianists while learning a piece were examined. The study group consisted of six pianists. The design of the study is phenomenology, one of the qualitative research methods. Data were collected through a semi-structured interview form consisting of 22 questions. Interview form was formed by turning the items from the “Scale for Learning Strategies Used During Piano Courses” (Kılınçer & Aydıner-Uygun, 2013) into semi-structured open-ended questions. According to the study results, the participants’ experiences about attention strategies were gathered under the themes of marking on the note and using visual images. The participants' experiences about repetition strategies were gathered under the themes of doing repetition, memorizing and daily practicing-exercising. The participants' experiences about articulation-organization strategies were gathered under the themes of establishing similarity-difference relationship, associating with previous learning, detailing-analyzing, grouping, examining technical structure-character and playing slow. The participants' experiences about comprehension monitoring strategies were gathered under the themes of determining method, realizing the mistake-questioning, identifying difficulties, trying to make better, listening yourself/makings others listen and controlling the time. Finally, the participants' experiences about affective strategies gathered under the themes of ensuring concentration, discipline, enjoying practicing, feeling anxious, feeling-imagining.

Keywords
Professional musician, piano music, learning strategies.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri