Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A QUALITATIVE ANALYSIS ON THE EFFICIENCY OF BREASTFEEDING SUPPORT PROVIDED BY HEALTH PROFESSIONALS FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE
(SAĞLIK PROFESYONELLERİ TARAFINDAN SUNULAN EMZİRME DESTEĞİNİN SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ AÇISIYLA NİTELİKSEL BİR ANALİZİ )

Author : Zeynep TEKİN BABUÇ  , Müjdat AVCI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 40
Page : 675-707


Summary
Breastfeeding has many significant psychological and health benefits on infants and mothers. The breastfeeding support of health professionals play a considerable role on breastfeeding motivation of mothers in post-partum period. Promotion of breastmilk and breastfeeding policy of Turkish health system especially targets to give consultancy to mothers via specialized health professionals and the quality of counseling and support affects the initiation and continuation of breastfeeding. The aim of this study is to reveal the experiences of mothers and breastfeeding consultants on the quality and efficiency of breastfeeding support provided by health professionals and as a result to analyse to what extent the aims of breastfeeding promoting strategy correspond with the real life experiences. Within this context, semi-structured interviews are carried out with seven mothers who had given birth within a year and received breastfeeding support from a health professional and with five breastfeeding consultants who work in private or under a health institution. The participant groups of the study are constituted by using snowball sampling technique. Qualitative research methods are used in the study. Findings of the study are discussed in the light of sociological concepts as biopower, governmentality and medicalization of breastfeeding. Findings show that there is a gap between expectations and experiences of mothers regarding breastfeeding support and mothers experience pressure, inadequacy and weakened autonomy in their interactions with health professionals. There is a need of a long-term and individualized breastfeeding counseling and support which is empathetic and sensitive to psychological needs of mothers

Keywords
Breastmilk, breastfeeding, bio-power, governmentality, medicalization

Abstract
Emzirmenin anne ve bebeğin fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından çok önemli faydaları bulunmaktadır. Sağlık profesyonelleri tarafından sunulan emzirme danışmanlığı ve desteği, annelerin doğum sonrası dönemdeki emzirme motivasyonları üzerinde önemli rol oynamaktadır. Türk sağlık sisteminin anne sütü ve emzirmeyi teşvik politikası özellikle annelere bu konuda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleri yoluyla destek verilmesini hedeflemektedir ve bu desteğin niteliksel özellikleri emzirmeye başlama ve sürdürme üzerinde etkilidir. Bu çalışmanın amacı, sağlık profesyonellerince sunulan emzirme desteğine ilişkin annelerin ve emzirme danışmanlarının deneyimlerinin ortaya konulması ve böylelikle emzirmenin teşvikine yönelik stratejilerin amaçları ile gerçek yaşam deneyimlerinin ne ölçüde örtüştüğünün analizinin yapılmasıdır. Bu bağlamda, son bir yıl içerisinde doğum yapmış ve bir sağlık profesyonelinden emzirme desteği almış yedi anne ve özel ya da bir sağlık kuruluşu altında emzirme danışmanlığı yapmakta olan beş emzirme danışmanı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarına kartopu örneklem tekniği ile ulaşılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları biyo-iktidar, yönetimsellik ve emzirmenin tıbbileştirilmesi gibi sosyolojik kavramlar ışığında tartışılmıştır. Bulgular, emzirme desteğine ilişkin annelerin beklentileri ve deneyimleri arasında fark olduğunu ve annelerin sağlık profesyonelleri ile ilişkilerinde baskı, yetersizlik ve zayıflamış özerklik deneyimlediklerini ortaya koymaktadır. Empatik ve annelerin psikolojik ihtiyaçlarına duyarlı, uzun vadeli ve bireyselleştirilmiş bir emzirme desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Keywords
Anne sütü, emzirme, bio-iktidar, yönetimsellik, tıbbileştirme

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri