Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


JYVASKYLA ÜNİVERSİTESİ AKTİF YAŞLANMA ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
(UNIVERSITY OF JYVASKYLA ACTIVE AGING SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND REABILITY )

Author : Didem DEMİR ERBİL  , Oya HAZER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1157-1175


Summary
The purpose of this study is to conduct the Turkish validity and reliability analysis of Active Aging Scale (University of Jyvaskyla Active Aging Scale: UJACAS) developed by Rantaten and others (2018). Survey method was used in the research. Participants of the study are residents of Ankara Keçiören Nursing House and members of Turkey Pensioners' Association of Ankara Branch. Also participants consist of 146 people over 65 years of age. Data were collected by demographic information, Active Aging Scale and Satisfaction with Life Scale. IBM SPSS Statistics 23 program and Winsteps program were used to analyze the data. Test-retest reliability coefficient and Cronbach's alpha reliability coefficient values of the scale total and sub-dimensions were found to be over 0.90. In addition, Active Aging Scale(AAS) was found to be a good fit (internal structure validity) and reliable (PSI = 0.97) scale according to the goodness of fit statistics and reliability values of Rasch model. As a result of the analyzes, It was concluded that the scale was adequate to the Rasch model and the total scale score consisted of 4 subscales (Goals, Functional Capacity, Opportunity and Aktivitiy) including one-dimensional active aging implicit structure. 65 years of age and older in Turkey was determined to be a reliable and valid measurement tool that can be used to determine the level of active aging of elderly individuals.

Keywords
Validity, reliability, active aging scale, rasch analysis.

Abstract
Bu çalışmanın amacı Rantanen ve diğerleri (2018) tarafından geliştirilmiş olan Aktif yaşlanma ölçeğinin (University of Jyvaskyla Active Aging Scale: UJACAS) Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Ankara Keçiören Huzur Evinde kalmakta olan ve Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şubeye üye 65 yaş ve üzeri 146 kişi oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Aktif Yaşlanma Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 23 programı ve Winsteps programı kullanılmıştır. Aktif Yaşlanma Ölçeği(AYÖ) 'nin test-tekrar test güvenilirlik katsayısı ve ölçek bütünü ve alt boyutlarına ait Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı değerleri 0.90’nın üzerinde bulunmuştur. Ayrıca AYÖ’nin Rasch modeline uyum iyiliği istatistikleri ve güvenilirlik değerlerine göre iyi uyum gösterdiği (iç yapı geçerliği) ve güvenilir (PSI=0.97) bir ölçek olduğu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçegin Rasch modeline yeterli uyum gösterdiği ve toplam ölçek puanının tek boyutlu aktif yaşlanma örtük yapısını içeren 4 alt ölçekten(Amaçlar, Fonksiyonel Kapasite, Fırsatlar ve Aktivite) oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerin aktif yaşlanma düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Geçerlik, güvenilirlik, aktif yaşlanma ölçeği, rasch analizi.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri