Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INFLATION AND UNEMPLOYMENT RELATIONSHIP IN TURKEY: AN EXAMINATION ON THE VALIDITY OF PHILLIPS CURVE (1988-2017)
(TÜRKİYE'DE ENFLASYON VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: PHİLLİPS EĞRİSİ'NİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (1988-2017) )

Author : Musa ATGÜR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 40
Page : 572-605


Summary
Parasal ücretlerdeki değişim oranı ile işsizlik oranı arasındaki karşılıklı etkileşimi ifade eden Phillips Eğrisi, ilk olarak 1958 yılında ortaya çıkmış, iktisat yazınına önemli katkılar sağlamıştır. 1960 yılından itibaren ve sonrasında farklı bir biçimde ele alınan Phillips Eğrisi, enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki karşılıklı etkileşimi ifade etmiştir. Bu çalışma, Phillips Eğrisi'nin Türkiye'de geçerliliğini incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla çalışmada kullanılan veriler yıllık olup, 1988-2017 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada, ekonometrik yöntem olarak sıradan en küçük kareler (OLS) tahmin ve Johansen (1988, 1991) eşbütünleşme test yöntemleri kullanılmıştır. Sıradan en küçük kareler (OLS) tahmin yöntemi ve Johansen (1988, 1991) eşbütünleşme test sonuçları Phillips Eğrisi'nin Türkiye'de 1988-2017 dönemi için geçerli olduğuna işaret etmiştir. İşsizlik oranı ve enflasyon oranı değişkenleri, ayrı ayrı bağımsız değişken olarak belirlenmiş sıradan en küçük kareler (OLS) tahmin yöntemi ile iki defa tahmin edilmiştir. Johansen (1988, 1991) eşbütünleşme test sonuçları işsizlik oranı, enflasyon oranı, ihraç malları birim değer endeksi, ithal malları birim değer endeksi ve geniş tanımlı parasal büyüme değişkenleri arasında uzun dönemde ilişki tespit edilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin, bundan sonraki süreçte fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi bağlamında enflasyon ile işsizlik arasındaki sözkonusu ilişkiyi de dikkate alarak politikaları yürütmesi yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords
Enflasyon, İşsizlik, Türkiye, Phillips Eğrisi.

Abstract
Phillips Curve which expresses interaction between change in monetary wages and unemployment rate, first appeared in 1958 and made significant contributions to economic literature. Phillips Curve, which has been discussed in a different way since and after 1960, expresses the mutual interaction between inflation rate and unemployment rate. This study aimed to examine the validity of Phillips curve in Turkey. For this purpose, data used in study is annual and covers the period 1988-2017. Ordinary least squares (OLS) estimation and Johansen (1988, 1991) cointegration test methods were used as econometric method in the study. Ordinary least squares (OLS) estimation method and Johansen (1988, 1991) cointegration test results indicated that the Phillips curve is valid in Turkey for the period 1988-2017. Unemployment rate and inflation rate variables were estimated as two independent variables by using ordinary least squares (OLS) estimation method. Johansen (1988, 1991) cointegration test results showed a long-run relationship between unemployment rate, inflation rate, export goods unit value index, import goods unit value index and broad-defined monetary growth variables. Thus, the Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) to ensure price stability in the future and taking into account relationship between unemployment and inflation in the context of sustainable policies in question are considered to be beneficial execution.

Keywords
Inflation, Unemployment, Turkey, Phillips Curve.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri