Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ ÖZERKLİĞİ: KAMU VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
(AUTONOMY IN THE WORKPLACE: A COMPARATIVE STUDY OF PUBLIC AND PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS )

Author : Gökçe ÖZDEMİR  , Sevilay ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1176-1188


Summary
İş sonuçları üzerinde etkili olan özerklik kavramı, eğitim örgütlerinin temel yapı taşlarından birisi olan öğretmenlerin işleri ile ilgili karar verme insiyatifine sahip olmaları, iş süreçleri ile ilgili planlamalar yapabilmeleri ve iş modellerini seçme de özgür olmaları ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı da kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş özerkliği algılarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin iş özerklik algılarının cinsiyet, yaş ve mesleki kıdem değişkenine ve okul türüne göre görüşlerin anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016–20017 eğitim-öğretim yılında Gaziantep İl’indeki özel ve devlet eğitim kurumlarında görev yapan ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunda“basit rastlanstısal (tesadüfi) örnekleme yöntemi” ile belirlenen, 8’i özel eğitim kurumu, 8’i kamu eğitim kurumu olmak üzere toplam 16 okulda görev yapan 500 öğretmen yer almaktadır. Araştırma verileri İş Özerkliği Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, her iki eğitim kurumunda çalışan öğretmenlerin işleri ile ilgili inisiyatif alabilme ve özel iş faaliyetleri yapabilme konuları haricinde iş özerklik algıları birbirine yakındır. Her iki eğitim kurumunu karşılaştırması yapıldığında ortaya çıkan bu farkın özel eğitim kurumları lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre her iki eğitim kurumdaki öğretmen görüşleri yüksek düzeyde anlamlı bir farklılık gösterirken, yaş değişkenine göre istatistiki anlamda bir farklılık göstermemektedir. Mesleki kıdem değişkenine göre ise kamu eğitim kurumları lehine yüksek düzeyde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır.

Keywords
özerklik, iş özerkliği, kamu eğitim kurumları, özel eğitim kurumları

Abstract
The aim of this study was to determine the job autonomy perceptions of secondary school teachers working at public and private educational institutions. The universe of the study composed of secondary school teachers working at private and public educational institutions in Gaziantep city centre during the academic year of 2016-2017. The sample group was determined through random sampling method and included 500 teachers working at 16 distinct schools, half of which were private educational institutions and the other half were public ones. The research data were collected through the Work Autonomy Scales. Descriptive statistics, t-test and ANOVA analyses were applied to the data set. According to research results, teachers working at both types of educational institutions had similar autonomy perceptions except for taking initiative pertaining to work and doing specific work activities. The comparisons indicated that difference between the two was in favour of private educational institutions. Additionally, while there was a high level of significant difference between teachers' opinions at both educational institutions based on the variable of gender, no statistical difference was detected by the variable of age. A high level of significant difference was found in favour of public educational institutions for the variable of professional seniority.

Keywords
Autonomy, job autonomy, public educational institutions, private educational institutions

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri