Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEĞERLER EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE EMPATİ DEĞERİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİ UYGULAMA ETKİNLİKLERİNİN MOTİVASYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATING THE MOTIVATION EFFECT OF EMPATHY VALUE WITHIN THE FRAME OF VALUE TRAINING ON THE PRACTICING ACTIVITIES OF VISUAL ARTS COURSE OF 5TH GRADERS )

Author : Selma TAŞKESEN  Ayşe Duygu ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 873-889


Summary
Bu çalışmanın amacı, Değerler eğitimi kapsamında ele alınan empati değerine ilişkin 5. Sınıf öğrencilerinin empati düzeylerinin tespit edilerek, yaratıcılık boyutunda empatik yansıtma düzeyleri ile ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sivas ilinde öğrenim gören basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 31 (14 Kız/17 Erkek) 10-11 yaş arasındaki ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri “Ka-Si Empati Ölçeği” “Resim Değerlendirme Formu”, ve “ Yarı Yapılandılmış Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. Araştırma verileri karma araştırma yönteminden faydalanılarak nicel, nitel çözümleme ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin empati düzeyleri ve yaratıcılık düzeylerinin iyi düzeyde olduğu, ancak çizimleri ile empati düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin empati kurabilme düzeyleri ve empati kurarak oluşturdukları çizimlerindeki yaratıcılık düzeyleri arasında cinsiyete göre fark olup-olmadığına T Testi ile bakılmış, test sonucunda erkekler ve kızlar arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Çalışmanın nitel verilerinin çözümü yapılırken betimsel analiz kullanılmış ve araştırma sonucunda bulgulara dayalı olarak öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında uygulanan empati değeri ile ilgili çalışmayı gerçekleştirirken olumlu ve olumsuz görüşlerine ilişkin durumlar ortaya koyularak motivasyonlarına etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın nitel verilerine göre öğrencilerin çalışma esnasında kendilerini mutlu hissettikleri, bir daha böyle bir çalışmada yer almak istedikleri gibi motivasyonlarını olumlu etkilediğine dair bulguların yanı sıra ders saatinin daha fazla olması durumunda daha verimli sonuçlar alınabileceği gibi görüşler de ortaya çıkmıştır.

Keywords
Sanat eğitimi, Değerler Eğitimi, Empati, Motivasyon, Görsel Sanatlar

Abstract
This study aims to determine the empathy levels of the secondary school 5th class students related to empathy value handled within the frame of value teaching and uncover the relationship between empathic reflection levels within creativity dimension. The research was carried with 31 (14 female/17 male) secondary school students at the age of 10-11 chosen with simple random sampling in Sivas province in the 2018-2019 educational year. The data of the research were collected with the "Ka-Si Empathy Scale", " Painting Evaluation Form" and " Semi-structured Protocol Form". The data of the research were analysed with the qualitative and quantitative applying the mixed method. According to the findings of the research, the empathy and creativeness levels of the students were at a high level; however, no significant relationship was found between their drawings and empathy levels. The t-test was applied to determine the difference between the empathy establishment levels and their creativeness levels in their drawings created with establishing empathy according to gender, no meaningful difference between the girls and boys was found at the end of the test. Descriptive analysis was applied during the analysis of the qualitative data and the effect of empathy value applied within the scope of value training on their motivations was tried to find out by uncovering the situations of their positive and negative thoughts during the application of the study depending on the findings at the end of the research. According to the qualitative data of the research, in addition to the findings that the students were positively affected with the thoughts such as they felt happy during the activity, wanted to be included such a study once more, the opinions as more efficient results might emerge when the course hour was increased.

Keywords
Art training, value teaching, empathy, motivation, visual arts

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri