Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IDENTIFYING THE VIEWS OF THE SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS TAKING PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION ABOUT TEACHING PRACTICUM COURSE REGARDING SEVERAL VARIABLES
(PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞİŞİK FAKTÖRLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ )

Author : Osman DALAMAN  , Süleyman CAN, Berna AKCA, Erdil DURUKAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 278-297


Summary
The aim of this study is to identify the views of students who are studying at Muğla Sıtkı Koçman University and Selçuk University coaching training, recreation and sports management departments and taking pedagogical formation education at Muğla Sıtkı Koçman University and Necmettin Erbakan University about teaching practicum course in 2018-2019 fall semester. For this purpose, it has been examined whether the views of students differ according to the variables such as "gender, university that are still studied, department, the situation of doing sports with active license, the situation of interesting in sports, grade point averages, etc. The descriptive analysis methods were used in this study. The participants of the study, carried out as a survey design, were comprised of 176 students, 77 females and 99 males, who were volunteer for the study. Demographic information form which was developed by the researchers and the Pre-service Teachers’ Views about Teaching Practicum Course Questionnaire developed by Kaplantaş ve Çalışkan (2018) were used as data collection tools. SPSS was used in the data analysis process. Non-parametric tests such as Kruskal-Wallis and Mann Whitney U tests were benefitted in the analysis phase of the study. As a result of the study, it was determined that the views of the students of the Physical Education and Sport Sciences Faculty regarding their teaching practicum did not differ significantly according to the variables such as gender, university, department, the situation of doing sports with active license, the situation of interesting in sports and grade point averages. It is concluded that there is no relationship among the variables due to the fact that the students are studying at the Faculty of Physical Education and Sports Sciences and they are also doing sports with active license and their interest level of sports are high.

Keywords
Pedagogical Formation, Sports Sciences, Physical Education and Sports, Teaching practicum.

Abstract
Bu araştırmanın amacı; 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Selçuk üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük eğitimi, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimine aktif olarak devam eden, öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin görüşlerinin “cinsiyet, öğrenim görmekte olunan üniversite, bölüm, aktif olarak lisanslı spor yapma durumu, sporla ilgilenme durumu ve not ortalamaları" değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada betimsel analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Tarama modelindeki çalışmanın örneklemini araştırmaya gönüllü olarak katılan 77’si kadın 99’u erkek olmak üzere toplam 176 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Kaplantaş ve Çalışkan (2018) tarafından oluşturulan “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizleri için SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise betimsel istatistiklerden; Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney U testi gibi non parametrik testlerden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşlerinin “cinsiyet, üniversite, bölüm, aktif olarak lisanslı spor yapma durumları, sporla ilgilenme durumu ve not ortalamaları” değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Beden Eğitimi ve Spor bilimleri Fakültesi öğrencilerinin aktif olarak lisanslı spor yapmaları ve sporla ilgilenme durumlarının da yüksek olması bulguları nedeniyle, değişkenler arasında bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Pedagojik Formasyon, Spor bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor, Öğretmenlik uygulaması.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri