Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A QUALITATIVE STUDY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ EMOTIONAL LABOR BEHAVIOR
(İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA )

Author : Sedat ALEV    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1141-1156


Summary
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin duygusal emek ile ilgili görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılan araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Gaziantep’teki ilkokullarda görev yapan 15 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmış, her bir araştırmacı tarafından yapılan kodlamalarda, kodlayıcılar arası görüş birliği oranı 0.91 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin okullarda duygusal emek davranışları sergiledikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin duygusal emek ile ilgili görüşleri “yüzeysel rol yapma”, “derinden rol yapma” ve “doğal duygular” olarak üç alt tema altında toplanmıştır. Yüzeysel rol yapma alt temasında öğretmen görüşleri, duyguları düzenleyerek yansıtma, duruma göre farklı duygular sergileme ve yüzeysel duygular sergileme şeklindedir. Derinden rol yapma alt temasında sırasıyla; duyguları sergilerken ekstra çaba gösterme, olumsuz duyguları (endişe, korku vb.) yansıtmama ve gerçek duyguları kamufle etme şeklinde görüş belirtilmiştir. Doğal duygular alt temasında ise; sakin bir tavır takınma ve samimi (doğal) duygular sergileme şeklinde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin içinde bulundukları duruma veya iletişim kurdukları kişiye (öğrenci, öğretmen, veli) göre duygularını farklı şekillerde ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, duyguların sergilenmesinde ekstra bir çaba gerektiren derinden rol yapmayı ve hissedilen duyguların herhangi bir çabaya gerek kalmadan doğal (samimi) olarak sergilendiği doğal duyguları daha çok sergiledikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin duygularını doğru bir şekilde ifade edebilmeleri, içinde bulunulan duruma göre duygularını düzenleyerek yansıtmaları için duygu yönetimine yönelik eğitimler verilebilir.

Keywords
İlkokul, öğretmen, duygusal emek.

Abstract
The purpose of this study is to examine teachers’ views on emotional labor. The research’s study group used phenomenological design which is one of the qualitative research designs and composed of 15 teachers who work at primary schools in Gaziantep in the 2017-2018 academic year. Data was collected through semi-structured interview forms. Descriptive analysis and content analysis were used in the analysis of the data and the interrater level of agreement based on the ratings of researchers was calculated as 0.91. As a result of the research, it was determined that teachers displayed emotional labor behaviors at schools. The views of teachers on emotional labor are grouped under three sub-themes; “surface acting”, “deep acting“ and “natural emotions”. In the surface acting sub-theme, teacher views are as follows: reflecting emotions by managing them, displaying different emotions based on the circumstances and displaying superficial emotions. The views on the deep acting sub-theme are expressed in the following order: demonstrating extra effort while displaying emotions, not reflecting the negative emotions (anxiety, fear, etc.) and hiding the true emotions. For the natural emotions sub-theme, teachers expressed the following views: assuming a calm attitude and displaying genuine (natural) emotions. It was concluded that teachers expressed their feelings in different ways according to the situation they’re in or depending on the person that they’re communicating with (student, teacher, parent). It was also determined that they engaged more in deep acting, which requires an extra effort in displaying emotions, and also in displaying natural emotions, where the emotions that are felt are displayed naturally (genuinely) with no need for any extra effort. Teachers can be provided with training on management of emotions so that they can accurately express their feelings and reflect their emotions by managing them based on the situation that they are in.

Keywords
Primary school, teacher, emotional labor.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri