Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EXAMINATION OF THE PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ LIFE SKILLS
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Ebru AY  , Salih USLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 709-725


Summary
Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaşam becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören 299 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bolat ve Balaman (2017) tarafından geliştirilen “Yaşam Becerileri Ölçeği (YBÖ)” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri IBM SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaşam becerilerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaşam becerileri, cinsiyet, yaş, sınıf, üye olunan ve faaliyetlerde bulunulan sosyal bir kurum, dernek vb., üniversitede çalışmalarına katıldığı kulüp ve lisansüstü eğitim yapma istek durumları değişkenlerine göre çeşitli alt faktörlerde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar göstermektedir.

Keywords
Öğretmen Adayı, Sosyal Bilgiler, Yaşam Becerileri.

Abstract
The aim of this study is to examine the prospective social studies teachers’ life skills by a number of variables. The study group of the research consists of 299 prospective social studies teachers receiving education at the faculty of education of a state university. The research was designed on descriptive survey model. As data collection tool in the research, the “Life Skills Scale (LSS)” developed by Bolat and Balaman (2017) was used. The data were analyzed by using IBM SPSS 24.0 statistical package. As based on the results obtained from the research, it has been detected that the life skills of prospective social studies teachers are generally at high level. The prospective social studies teachers’ life skills vary significantly at various sub-factors by gender, age, class level, a social institution, association and etc., which they are member of and where they engage in activities, the academic clubs which they join for relevant studies and their demand for receiving postgraduate education.

Keywords
Prospective Teacher, Social Studies, Life Skills

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri