Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ
(STRATEGIC PLANNING IMPLEMENTATION MANAGER ON THE VİEW OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS )

Author : Tuğba YANPAR YELKEN  Figen KILIÇ, Lütfi ÜREDİ  
Type :
Printing Year : 2010
Number : 1
Page : 38-50


Summary
Bu araştırma stratejik planlama uygulamalarına ilişkin ilk ve orta öğretim okul müdürlerinin görüşlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin İlinde yer alan 41 ilk ve orta öğretim okul müdürü oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Form, stratejik planlama kavramı ve amaçları, stratejik planlamayla ilgili olarak yapılan işlemler, stratejik planlamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile stratejik planlamada SWOT analizini içeren bölümlerden oluşmaktadır. Araştırmada ilk ve orta öğretim okul müdürlerinin stratejik planlama kavramına ve amaçlarına ilişkin bilgilerinin yeterliği olduğu ancak uygulamada eğitim eksikliğinden ve ekonomik yetersizliklerden kaynaklanan sorunlar olduğu; bu sorunların da hizmetiçi eğitimler ve finansal destek ile çözülebileceği yönünde görüş bildirdikleri gözlenmiştir. Okul müdürlerinin en büyük fırsat olarak iç ve dış paydaşlarını gördükleri ancak tehdit olarak da, bürokratik sorunları ve göçü algıladıkları bulunmuştur. Bu durumdan hareket ederek hizmetiçi eğitimlerin daha yaygınlaştırılması ve ekonomik desteğin verilerek uygulamalara ağırlık verilmesi öneri olarak değerlendirilebilir.

Keywords
Stratejik Planlama, Yönetici Görüşleri, Okul Müdürleri

Abstract
The purpose of this study was to determine primary and secondary school principals' views on strategic planning. The sample is 41 primary and secondary school principals in Mersin. In this study, researchers developed the intewiev form was used. This form, the concept of strategic planning and goals, as related to the strategic planning process, strategic planning and solutions to problems in strategic planning SWOT analysis consists of the section contains. Research primary and secondary schools of the principals concepts of strategic planning and objective information about the qualifications that will be an application from a lack of education and economic insufficiency due to the problems of these problems in-service training and financial support direction can be solved with the feedback they have been observed. The school principals as the largest opportunity to see the internal and external stakeholders, but as a threat, they were perceived bureaucratic problems and migration. From this case movement of the service training and economic support given to the more commonly applied to give weight to the proposal may be assessed.
debates on abortion research paper on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Strategic Planning, Manager on the View, School Manager

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri