Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF ASTRONOMY ACTIVITIES REGARDING WALTON ARGUMENTATION ON PSEUDOSCIENCE BELIEFS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES
(WALTON ARGÜMANTASYON KURAMINA YÖNELİK ASTRONOMİ ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZDE-BİLİM İNANIŞLARINA ETKİSİ )

Author : Yüksel ÇEKBAŞ  , Mesut ÖZEL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 981-994


Summary
In this study, the effect of astronomy teaching carried out by argumentation applications formed according to Walton's argument-based dialogue structure on pseudoscience beliefs of science teacher candidates was analyzed. In the study, which was carried out with 54 science teacher candidates who were enrolled in the Department of Science Education at the Faculty of Education of Pamukkale University and enrolled in the astronomy course, a mixed method with qualitative and quantitative research methods was used. While 26 teacher candidates in the experimental group were given argumentation-based astronomy teaching, the control group with 28 students had a normal course of astronomy teaching. At the beginning and the end of the study, both groups were applied the Science, Pseudo-Science Separation scale, and at the end of the study, semi-structured interviews were conducted with six teacher candidates. The visual and written data obtained from the argumentation-based teaching practices were evaluated and interpreted together with other quantitative and qualitative data. According to the data obtained in relation to the quantitative dimension of the study, it was found that there was a positive development in the experimental and control groups in terms of pseudo-scientific beliefs, but the development of the teacher candidates in the experimental group was significantly higher than the control group. At the end of the research, the qualitative data obtained from the opinions of the prospective teachers who participated in the semi-structured interviews revealed that the participants in the experimental group were more successful in terms of science, pseudoscience distinction.

Keywords
Argumentation, Walton Dialog Structure, Astronomy, Pseudoscience, Science Education

Abstract
Bu araştırmada, Walton’ın diyaloga dayalı argüman yapısı esas alınarak oluşturulan argümantasyon uygulamaları ile gerçekleştirilen astronomi öğretiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının sözde-bilim inanışlarına etkisi incelenmiştir. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan ve astronomi dersine kayıtlı üç ve dördüncü sınıfta bulunan 54 fen bilgisi öğretmen adayı ile gerçekleştirilen araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma metot kullanılmıştır. Deney grubunda bulunan 26 öğretmen adayı ile argümantasyon odaklı astronomi öğretimi gerçekleştirilirken, 28 öğretmen adayının bulunduğu kontrol grubunda astronomi dersi normal seyrinde işlenmiştir. Araştırmanın başında ve sonunda her iki gruba Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı ölçeği uygulanmış, ayrıca çalışmanın sonunda her iki gruptan amaçlı olarak seçilen altışar öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Argümantasyon odaklı öğretim uygulamalarından elde edilen görsel ve yazılı veriler diğer nicel ve nitel verilerle birlikte değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutu ile ilgili olarak elde edilen verilere göre, deney ve kontrol gruplarında sözde-bilimsel inanışlar açısından olumlu yönde bir gelişim olduğu fakat deney grubundaki öğretmen adaylarındaki gelişimin anlamlı bir düzeyde kontrol grubundan fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelere katılan öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen nitel veriler de aynı şekilde deney grubundaki katılımcıların bilim, sözde-bilim ayrımı konusunda daha başarılı oldukları sonucunu ortaya koymaktadır.

Keywords
Argümantasyon, Walton Diyalog Yapısı, Astronomi, Sözde-Bilim, Fen Eğitimi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri