SELF-DIRECTED LEARNING: INVESTIGATING LEARNER BELIEFS
(ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME: ÖĞRENEN İNANÇLARININ ARAŞTIRILMASI )

Author : Betul TARHAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 1-10
    


Summary
Öz-yönetimli öğrenme alanındaki araştırmalar öz-yönetimli öğrenenlerin özelliklerinin temel olarak bu öğrenenlerin gözlemlenerek ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak, öz-yönetimli öğrenenlerin kendi bakış açıları ve inanışları üzerinde daha az durulmaktadır. Çalışmamız; öz-yönetimli öğrenenlerin öz-yönetimli öğrenmeyle ilgili ne düşündüklerini ve ne dediklerini sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bireylerle bir dizi yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin ses kaydı yapılmış, yazıya dökülmüş ve öz-yönetimli öğrenme çevresindeki izlekler için nitel yöntem ile çözümlenmiştir. Araştırma verilerinden üç ana izlek ortaya çıkmıştır: (a) öz-yönetimliliğin tanımı, (b) dış ve iç kaynaklar, ve (c) öz-yönetimli bireyleri yetiştirecek olan veliler, öğretmenler ve toplum için öneriler. Kurumlar tarafından benimsenebilecek ve gelecekteki araştırmacılar tarafından ayrıca genişletilebilecek bir model de önerilmektedir.

Keywords
Öz-yönetim, yetişkin eğitimi, eğitim politikası, nitel araştırma

Abstract
Research in the area of self-directed learning has primarily focused on finding out the characteristics of self-directed learners by observing them. However, less attention is given to the perspectives and beliefs of self-directed learners. Our study aims to present what self-directed learners think and say about self-directed learning. Individual semi-structured interviews were conducted. Interviews were recorded, transcribed, and analyzed using qualitative methods for themes surrounding self-directed learning. Three major themes emerged from the data: (a) definition of self-directed learning, (b) external and internal resources and (c) suggestions that could be made for parents, teachers and communities to raise self-directed individuals. A model is proposed, which can be adopted by institutions and can be expanded with further studies by future researchers.

Keywords
self-directed, adult education, education policy, qualitative research