Quick Access





Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USE ACCORDING TO COGNITIVE FLEXIBILTY LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
(INVESTIGATION OF PROBLEMATIC INTERNET USE ACCORDING TO COGNITIVE FLEXIBILTY LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS )

Author : Ali ŞENYİĞİT  , Binnaz KIRAN  
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 367-384


Summary
The aim of this research is to study whether problematic internet use and excessive internet usage, social benefit-social comfort and subdimensions comprised from negative results of internet differ meaningfully regarding cognitive flexibility and gender variables. 1642 students (830 male and 812 female) having education in boarding and day secondary education institutions in Adana city central districts and selected with random cluster sampling method make up the sample of this research. In this research, “Cognitive Flexibility Scale” was used to determine the cognitive flexibility levels of high school students, and “Problematic Internet Use – Adolescence” was used to determine their problematic internet usages. The study was made in correlational survey model. In data analysis, two-way variant analysis (ANOVA) method was used to determine whether the difference between variables is meaningful, and LSD test was used to test the source of differences. Meaningfulness level was accepted as .05. According to the result of statistical analysis obtained, problematic internet uses, negative results of internet, social benefit-social comfort and excessive internet uses decrease as cognitive flexibility level of high school students increase. Although problematic internet uses and negative results of internet do not differ regarding gender, social benefit-social comfort differ in favor of males, and excessive usage differ in favor of females. In accordance with the findings obtained from this study, group studies to avoid and decrease problematic internet usage are suggested. Furthermore, psychoeducational studies to increase cognitive flexibility level can also be conducted.

Keywords
Problematic Internet Use, Cognitive Flexibility, High School Students

Abstract
Bu araştırmanın amacı, problemli internet kullanımı ve internetin aşırı kullanımı, sosyal fayda-sosyal rahatlık ve internetin olumsuz sonuçlarından oluşan alt boyutlarının bilişsel esneklik ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de Adana ili merkez ilçelerindeki ortaöğretim kurumlarında eğitimlerine yatılı ve gündüzlü devam eden ve tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 1642 öğrenci (830’u erkek 812’si kız) oluşturmaktadır. Bu araştırmada lise öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeylerini belirleyebilmek için “Bilişsel Esneklik Ölçeği”, problemli internet kullanımlarını belirlemek için ise “Problemli İnternet Kullanım Ölçeği- Ergenlik ” kullanılmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde değişkenler arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla çift yönlü varyans analizi (ANOVA) tekniği kullanılmıştır. Farklılıkların kaynağını test etmek için LSD testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen istatistiksel analizlerin sonucuna göre lise öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeyi arttıkça problemli internet kullanımları, internetin olumsuz sonuçları, sosyal fayda/sosyal rahatlık ve aşırı kullanımları azalmaktadır. Problemli internet kullanımları ve internetin olumsuz sonuçları cinsiyete göre farklılaşmazken; sosyal fayda/sosyal rahatlık erkekler lehine, aşırı kullanım ise kızlar lehine farklılaşmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda problemli internet kullanımını önleyici ve azaltıcı özellikle grup çalışmalarının yapılması önerilmektedir. Buna ek olarak da bilişsel esneklik düzeyini artırmaya dönük çalışmalar da yapılabilir.

Keywords
Problemli İnternet Kullanımı, Bilişsel Esneklik, Lise Öğrencileri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.



Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri