Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DETERMINING THE GENDER ROLE ATTITUDES OF ACADEMIC STAFF AND THE AFFECTING FACTORS
(AKADEMİSYENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROL TUTUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ )

Author : Yılmaz DAŞLI  , Nilüfer TUĞUT  
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 313-323


Summary
The aim of research is to determine the attitudes of academicians towards social gender role and the factors affecting it. The research was carried out in a state university of a city in Central Anatolia Region of Turkey. As the number of population is known in the sample of the research, 320 participants were included in the study. The data of the research was collected by using Personal Information Form and Gender-Roles Attitude scale (GRAS). The data was analyzed with SPSS 22 program. While %74.3 of Academic Staff state that men and women do not have equal rights in Turkish society, % 67.1 suggest this inequality is caused by biological features and %60.9 note that they have experienced social gender discrimination. Total average scores of GRAS of male academicians have been found out to be statistically significantly higher than those of female academicians (p<0.05). There is also statistically significant difference between the subscales of egalitarian gender, female gender and gender in marriage by the educational status of academicians’ parents (p<0.05). When it comes to the subscales and total average scores by the age and family type of academicians, there is no statistically significant difference (p>0.05). It has been revealed that the academicians in the research have a general attitude of traditional social gender role. A crucial number of them do not have knowledge about the term of social gender, and more than half state that this is because of biological features while one-fourths point the reason as illiteracy. The academicians who have not experienced social gender discrimination have an egalitarian perspective than those who have. Male academicians can be said to have more egalitarian attitude towards social gender role than female ones.

Keywords
Gender, Gender Roles, Gender Attitude, Academicians.

Abstract
Araştırmanın amacı akademisyenlerin toplumsal cinsiyet rol tutumlarını ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırma, Türkiye’de İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildeki devlet üniversitesinde yapılmıştır. Araştırmanın örnekleminde evren sayısı bilindiği için örneklem hesabı yapılmış ve 320 kişi araştırmaya alınmıştır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 22 programında değerlendirilmiştir. Akademisyenlerin %74.3’ü Türk toplumunda kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmadığını, %67.1’inin bu eşitsizliğin biyolojik özellikler nedeni ile olduğunu ve %60.9’u toplumsal cinsiyet ayrımcılığını yaşadığını belirtmiştir. Erkek akademisyenlerin TCRTÖ toplam puan ortalamasının kadınlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Akademisyenlerin anne ve baba eğitim durumlarına göre eşitlikçi cinsiyet, kadın cinsiyet ve evlilikte cinsiyet alt boyut puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Akademisyenlerin yaş ve aile tipine göre alt boyutlar ve toplam puan ortalaması incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Araştırmada yer alan akademisyenlerin genel olarak geleneksel toplumsal cinsiyet rol tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Akademisyenlerin önemli bir kısmının toplumsal cinsiyet kavramı konusunda bilgi sahibi olmadığı ve yarısından çoğu bu eşitsizliğin biyolojik özelliklerden, dörtte biri eğitimsizlikten kaynaklandığını belirtmiştir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yaşayamayan akademisyenlerin yaşayanlara göre daha eşitlikçi bakış açısına sahip olduğu bulunmuştur. Erkek akademisyenlerin kadın akademisyenlere göre daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet rol tutuma sahip oldukları söylenebilir.

Keywords
Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet tutumu, akademisyenler

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri