THE RELATIONSHIP BETWEEN TEAM WORK AND PERSONALITY TRAITS: AN APPLICATION IN SECURITY SERVICES
(TAKIM ÇALIŞMASI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARSASINDAKİ İLİŞKİ: GÜVENLİK HİZMETLERİNDE BİR UYGULAMA )

Author : Haydar PEKDOĞAN    
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2379-2392
    


Summary
Individual characteristics and person-focused approaches are increasingly important in modern domestic security services. Besides, security services are generally a team work perceiving, and it can be said that the propensity for team spirit indicates the success in security services at the same time. In this research, it is aimed to examine the relationship between gendarmerie staff and team work perceiving and personality traits. Survey was conducted on n = 403 gendarmerie personnel in charge of Tunceli Gendarmerie Command between January and May 2018 in this framework. According to the findings of the research, different personality traits and team work perceiving levels did not show a statistically significant difference according to the demographic characteristics of the personnel participating in the research (p> 0.05). According to the correlation analysis results, there was no statistically significant relationship between team work perceiving and personality types (p> 0.05).

Keywords
Gendarmerie, team work perceiving, personality traits

Abstract
Modern iç güvenlik hizmetlerinde bireysel özellikler ve kişi odaklı yaklaşımların önemi giderek artmaktadır. Bunun yanında güvenlik hizmetleri genel olarak bir takım çalışması olup, ekip ruhuna yatkınlığın aynı zamanda güvenlik hizmetlerinde başarıya işaret ettiği ifade edilebilir. Yapılan bu araştırmada, jandarma personelinin takım çalışması algısı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu çerçevede, 2018 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında Tunceli Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli n=403 jandarma personeli üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre farklı kişilik özellikleri ve takım çalışması algısı düzeyleri, araştırmaya katılan personelin demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre takım çalışması algısı ile kişilik tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05).

Keywords
Jandarma, takım çalışması, kişilik özellikleri