Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEASUREMENT OF EMPATHY LEVELS OF NATIONAL ATHLETES
(MİLLİ ATLETLERİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ )

Author : Meryem ALTUN  , Murat ATASOY  
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 119-129


Summary
This study intended to measure the empathy levels of National Athletes. The screening model was used in the study. The study was conducted with 150 athletes in total in the National Athletics Team Camp, aged 21 and 23, 69 female and 81 male. The Empathy Quotient developed by Baron-Cohen and Wheelwright (2004) and validated and verified by Bora and Baysan (2009) was used as the data collection tool. The data was analyzed with SPSS 22 and the confidence level was 95%. According to the Shapiro-Wilk normality analysis, while the Cognitive Empathy scores of the participants had normal distribution (p>0,05); the Empathic Interest-Sympathy, Emotional Reactivity, Social Skills and Empathy Levels did not demonstrate normal distribution (p<0,05). Differences in Cognitive Empathy scores by age and gender were analyzed by the parametric test method, independent samples t-test, and differences in Empathic Interest-Sympathy, Emotional Reactivity, Social Skills and Empathy Levels by age and gender were analyzed by the non-parametric test method, Mann Whitney U. According to the study results, there is no statistically significant difference by gender ((p>0,05). Considering age, there is no statistically significant difference between the participants aged 21 and 23 in terms of Cognitive Empathy, Empathic Interest-Sympathy, Emotional Reactivity, Empathy Level (p>0,05). There is statistically significant difference by Social Skills between the participants aged 21 and 23 (p<0,05). While the average score for age 21 is 68,86, it is 86,33 for age 23. Accordingly, Social Skills are higher in the participants aged 23.

Keywords
Athletics, Cognitive empathy, Empathy, Social skills.

Abstract
Bu çalışmada Milli Atletlerin empati düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Atletizm Mili Takım Kampında olan 21 ve 23 yaşlarında, 69'u kadın, 81'i erkek toplam 150 sporcu katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Baron-Cohen ve Wheelwright (2004) tarafından geliştirilen, Bora ve Baysan (2009)'ın geçerlik ve güvenirliğini yapmış olduğu Empati Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Yapılan Shapiro-Wilk normallik analizine göre katılımcıların Bilişsel Empati puanları normal dağılım gösterirken (p>0,05); Empatik İlgi-Sempati, Emosyonel Yanıt, Sosyal Yeti ve Empati Düzeylerinin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir (p<0,05). Bilişsel Empati puanlarının yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterme durumu parametrik test tekniği olan Bağımsız gruplar t testi, Empatik İlgi-Sempati, Emosyonel Yanıt, Sosyal Yeti ve Empati Düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterme durumu ise parametrik olmayan test tekniği Mann Whitney U ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Yaş açısından bakıldığında 21 ile 23 yaşında olan katılımcılar arasında Bilişsel Empati, Empatik İlgi-Sempati, Emosyonel Yanıt, Empati Düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 21 ile 23 yaşında olan katılımcılar arasında Sosyal Yeti açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 21 yaşında olanların puan sıra ortalaması 68,86 iken 23 yaşında olanların ortalaması 86,33’tür. Buna göre 23 yaşında olanlarda Sosyal Yetinin daha fazla olduğu görülmektedir.

Keywords
Atletizm, Bilişsel empati, Empati, Sosyal yeti,

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri