Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAYI HİSSİ VE ÜSTBİLİŞ İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN NUMBER SENSE AND METACOGNITION )

Author : Sıtkı ÇEKİRDEKCİ  , Sare ŞENGÜL  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2465-2481


Summary
21. yüzyıldaki zorlukların üstesinden gelmek için daha üst düzey düşünme becerilerinin gerekli olduğu giderek daha fazla fark edilmektedir. Çünkü bilgiye ulaşmak için, bireylerin problem çözme, kendi öğrenmelerini organize etme, edinilen bilgiyi yeni durumlara aktarma, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yaratıcı ve özgün stratejiler geliştirme, esnek düşünme, tahmin etme ve zihinsel hesaplama gibi becerilere sahip olmaları gerekir. Son yıllarda, bu beceriler sayı hissi ve üstbiliş ile ifade edilmektedir. Literatür taramasında, sayı hissi ve üstbiliş ile matematik başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu konusunda birçok araştırma bulgusu bulunmaktadır. Bu bulgular bu iki kavram arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın amacı, üstbiliş ve sayı hissi kavramlarını açıklamak ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma, verilerin sentezlenmesine dayanan bir literatür taraması şeklinde tasarlanmıştır. Teorik incelemelerin sonucunda, sayı hissi ve üstbilişin hem matematik başarısını hem de matematiksel düşünmeyi desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Sayı hissi ve üstbiliş, esnek düşünceye dayanan becerilerdir.

Keywords
Matematik, sayı hissi, üstbiliş

Abstract
It is increasingly recognized that higher order thinking ability is necessary to meet the challenges in the 21st century. Because in order to reach information, individuals need to have skills such as problem solving, organizing their own learning, transferring the acquired knowledge to new situations, reasoning, critical thinking, developing creative and original strategies, flexible thinking, estimation and mental computation. In recent years, these skills are expressed by number sense and metacognition. In literature review, there are several research findings that there is a significant relationship between mathematics achievement with number sense and metacognition. These findings suggest a relationship between these two concepts. Starting from this point the purpose of this study is to determine the concepts of metacognition and number sense and to examine the relationship between these two concepts. This study was designed in the form of a literature review based on synthesizing the data. As a result of the theoretical reviews, number sense and metacognition are supports both maths achievement and the mathematical thinking. Number sense and metacognition are skills based on flexible thinking.

Keywords
Mathematics, number sense, metacognition

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri