Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A PHENOMENOLOGİCAL STUDY ON THE ROLE OF ORAL HİSTORY PRACTİCES IN VALUE EDUCATİON
(DEĞER EĞİTİMİNDE SÖZLÜ TARİH UYGULAMALARININ ROLÜ ÜZERİNE FENOMENOLOJİK BİR İNCELEME )

Author : Hafize ER TÜRKÜRESİN  ,İbrahim SARI  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2150-2179


Summary
The aim of this study is to examine the preservice social studies teachers' evaluations on the effect of the oral history method in value education. The research was conducted by using the phenomenological method, and in the research, a descriptive transcendental phenomenological approach was adopted. The participants of the study consisted of 10 students studying in the social studies teaching department in the 2017-2018 academic year. 6 of the participants were male and 4 were female. The criteria used in the study, in which the participants were determined by the criterion sampling technique, were to be a student of the department of social studies teaching, to have successfully completed “the courses of values education” and “oral history practices in the teaching of social studies” and to volunteer to participate. In the study conducted with semi-structured interview technique, the obtained data were analysed by thematic analysis technique. NVivo 9 program was used to present the obtained data with graphs and figures. As a result of the thematic analysis of the data, the evaluations of the participants were gathered under two themes as “Empathy Development” and “Responsibility”. Regarding “Empathy Development”, ‘savings’, ‘sensitivity to cultural heritage’, ‘patriotism’, ‘helpfulness’, ‘giving importance to family unity’, ‘solidarity’, ‘sensitivity to natural environment’, ‘respect: professional respect’, ‘professional ethics’ codes have formed it. According to the findings, the oral history method has a positive effect on value education. According to the results of the research, preservice teachers, especially in terms of responsibility and empathy development, made improvements with the effect of oral history practices in the values of ‘savings’, ‘sensitivity to cultural heritage’, ‘patriotism’, ‘helpfulness’, ‘giving importance to family unity’, ‘solidarity’, ‘sensitivity to natural environment’, ‘respect: professional respect’, ‘professional ethics’.

Keywords
Oral history, value education, phenomenology.

Abstract
Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer eğitiminde sözlü tarih yönteminin etkisine ilişkin değerlendirmelerini incelemektedir. Araştırma olgu bilim yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve araştırmada betimleyici transandantal fenomenoloji yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim öğretim yılında sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 10 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların 6’sı erkek, 4’ü ise kızdır. Katılımcıların ölçüt örneklem tekniği ile belirlendiği çalışmada kullanılan ölçütler öğrencilerin sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencisi olmaları, “değerler eğitimi” ve “sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih uygulamaları” derslerini başarıyla tamamlamış olmaları ve gönüllü olmalarıdır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle yürütülen çalışmada elde edilen veriler tematik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin grafiklerle ve şekillerle sunulmasında NVivo 9. programından yararlanılmıştır. Verilerin tematik analizi sonucunda katılımcıların değerlendirmeleri “Empati Geliştirme” ve “Sorumluluk” olmak üzere iki tema altında toplanmıştır. “Empati Geliştirme” ile ilgili olarak ‘tasarruf’, ‘kültürel mirasa duyarlılık’, ‘vatanseverlik’, ‘yardımseverlik’, ‘aile birliğine önem verme’, ‘dayanışma’, ‘doğal çevreye duyarlılık’, ‘saygı: mesleki saygı’, ‘mesleki etik’ kodları oluşturmuştur. Tespit edilen bulgulara göre sözlü tarih yönteminin değer eğitiminde olumlu etkisi vardır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları sözlü tarih uygulamalarının etkisiyle başta sorumluluk ve empati geliştirme olmak üzere ‘tasarruf’, ‘kültürel mirasa duyarlılık’, ‘vatanseverlik’, ‘yardımseverlik’, ‘aile birliğine önem verme’, ‘dayanışma’, ‘doğal çevreye duyarlılık’, ‘saygı: mesleki saygı’, ‘mesleki etik’değerlerinde gelişme kaydetmişlerdir.

Keywords
Sözlü tarih, değer eğitimi, fenomenoloji.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri